Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Karantina dhe rregullat për testim gjatë udhëtimeve hyrëse për në Gjermani

01.02.2021 -


Rregullat aktuale të udhëtimit gjatë udhëtimit (të sërishëm) hyrës për në Gjermani nga rajonet me rrezikshmëri të lartë.

Detyrimi për testim gjatë hyrjes (RISI!)

Udhëtarët nga mosha gjashtë vjeç e tutje, të cilët para udhëtimit hyrës në Gjermani kanë qëndruar në një rajon me incidencë të lartë ose në një rajon me variante të virusit duhet që gjatë udhëtimit hyrës të mbajnë me vete dëshmi të testimit negativ për COVID-19 dhe nëse kërkohen, t’i paraqesin ato autoriteteve kompetente gjatë hyrjes, gjegjësisht t’ia paraqesin ato ndërmarrjeve transportuese (linjës ajrore, apo ndërmarrjes transportuese me autobus) para nisjes së udhëtimit.

Udhëtarët, të cilët në 10 ditët e fundit para udhëtimit hyrës në Gjermani kanë qëndruar në një rajon tjetër me rrezikshmëri (jo rajon me incidencë të lartë, as rajon me variante të virusit), duhet që më së voni 48 orë para udhëtimit hyrës të bëjnë një testim për COVID-19 dhe dëshminë e testimit t’ia paraqesin autoriteteve kompetente, në rast se kërkohet.

Listat e rajoneve me incidencë të lartë të infektimit, rajoneve me variante të virusit dhe rajoneve me rrezikshmëri janë të publikuara në uebfaqen e Institutit Robert Koch.

Testi duhet të jetë bërë më së shumti 48 orë para udhëtimit (koha e marrjes së mostrës). Dëshmia mbi rezultatin e testimit duhet të paraqitet në letër në gjuhën gjermane, angleze, apo franceze. Hollësi të tjera lidhur me kërkesat rreth testeve udhëtarët mund të gjejnë në uebfaqen e Institutit Robert Koch. Rezultati i testimit duhet të ruhet për më së paku dhjetë ditë pas udhëtimit hyrës.

Për udhëtimet hyrëse nga rajonet me variante të virusit, parimisht nuk ka përjashtime. Për udhëtarët që udhëtojnë tranzit nga rajonet me incidencë të lartë dhe rajonet e tjera me rrezikshmëri varësisht nga rrethanat ka përjashtime të kushtëzuara përkitazi me detyrimin për regjistrim, testim dhe izolim. Në këto përjashtime bën pjesë udhëtimi tranzit pa qëndrim kalimtar në një rajon me rrezikshmëri para udhëtimit për në Gjermani, si dhe udhëtimi tranzit përmes Gjermanisë duke ndjekur rrugën më të shpejtë p.sh. me një fluturim të vërtetuar për në një shtet të tretë.

Pavarësisht rezultatit të testimit vlenë detyrimi për izolim/karantinim, në përputhje me rregullat e secilit land federal

Informata të tjera (vetëm në gjuhën gjermane) udhëtarët mund të gjejnë në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë. 


Regjistrimi dixhital

Udhëtarët, të cilët në dhjetë ditët e fundit para udhëtimit për në Gjermani kanë qëndruar në një rajon me rrezikshmëri, një rajon me incidencë të lartë, apo rajon me variante të virusit para arritjes së tyre në Gjermani duhet të regjistrohen në faqen: www.einreiseanmeldung.de dhe të kenë me vete dëshminë e regjistrimit gjatë hyrjes.  

Ky detyrim vlenë gjithëherë për udhëtarët që kanë qëndruar në rajone me variante të virusit. Në rast të qëndrimit në rajone të tjera me rrezikshmëri dhe rajone me incidencë të lartë, vlejnë përjashtime të caktuara. Veçanërisht nga ky detyrim përjashtohen personat, të cilët vetëm kanë kaluar nëpër një rajon me rrezikshmëri, por nuk kanë qëndruar aty për një periudhë kalimtare.

+

Detyrimi për izolim

Në Gjermani, rregullat për izolim vendosen veç e veç nga landet federale. Pas koordinimit të landeve dhe qeverisë federale, kabineti qeveritar e ka marrë në dijeni një draft-rregullore të re. Bazuar në këtë landet kanë vendosur për rregullat përkatëse deri më 08.11.2020.

Pasi që draft-rregullorja e re përmban ndryshime esenciale, Ju lusim që para udhëtimit t’i lexoni rregullat e vlefshme për izolim dhe testim të landit federal që është destinacioni juaj; Informata të tjera rreth kësaj gjeni në uebfaqet e ministrive të shëndetësisë së landeve, gjegjësisht administratave të senateve (shih më poshtë).

Në shumicën e landeve federale vlenë detyrimi që menjëherë pas udhëtimit hyrës në Gjermani ju duhet të vendoseni në destinacionin tuaj dhe aty t’i nënshtroheni vetë-izolimit/karantinimit 10-ditor.

  • Me rëndësi: Detyrimi për izolim nuk mund më të zëvendësohet me një test të bërë para, ose menjëherë pas hyrjes në Gjermani, por mund të shkurtohet vetëm nga një rezultat negativ i një testi PCR për COVID-19, i bërë më së heri në ditën e pestë të karantinës (Strategjia dy teste).
  • Ndihmë rreth kërkimit të një personi kontaktues përgjegjës në institucionet shëndetësore në destinacionin tuaj gjeni këtu: https://tools.rki.de/plztool 

Pasi që rregullat dhe kufizimet e jetës publike të kushtëzuara nga COVID-19 variojnë nga landi në land, ne ju rekomandojmë urgjentisht që të informoheni rreth rregullave të vlefshme drejtëpërdrejtë në landin federal që është destinacioni juaj. Informata lidhur me këtë gjeni në uebfaqet e ministrive të shëndetësisë së landeve përkatëse, gjegjësisht administratave të senateve (shih më poshtë vegëzat). 

Përjashtim: Udhëtimi kalimtar (tranzit)

Detyrimi për izolim në shtëpi nuk vlenë në rast të qëndrimeve tranzit. Mirëpo në këto raste jeni të obliguar ta lëshoni Gjermaninë menjëherë. Vendimtare janë rregullat e landeve përkatëse federale.

Përjashtim: Rezultati negativ i testimit pas 5 ditësh

Izolimi 10-ditor në përputhje me rregullat ligjore të vlefshme në landet përkatëse mund të ndërpritet më së heri pas ditës së pestë pas udhëtimit hyrës, në rast të posedimit të një rezultati negativ të testimit të bërë në ndërlidhje me infektimin me virusin Corona SARS-CoV-2.

Masat aktuale në Gjermani

Nga 2 nëntori 2020 në bazë të vendimit të qeverisë dhe landeve do të vlejnë kufizime të gjera në jetën publike në Gjermani.

Kjo do të thotë, para së gjithash që hotelet dhe vendet e tjera të akomodimit ofrojnë bujtje vetëm për udhëtime të domosdoshme.  Ofertat për akomodime për udhëtime turistike parimisht nuk janë më të lejueshme. Përgjegjëse për zbatimin e rregullave janë landet federale. Nëse në raste të caktuara janë të mundshme akomodimet, kjo varet nga rregullat që vlejnë në landin federal, në të cilin udhëtoni.

Informata të tjera (vetëm në gjuhën gjermane) udhëtarët mund të gjejnë në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë. 


Rregullat në landet federale

Në vegëzat e mëposhtme mund të gjeni informata të rëndësishme rreth rregullave të karantinës në landet federale:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin                       

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Përmbajtje të tjera