Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Fushëveprimet

Të drejtat e njeriut kanë shumë faqe. Fëmijët, gratë, aktivistët, personat me afëtsi të kufizuara, viktimat e torturave dhe trafikimi i njerëzve – të gjithë këta kanë nevojë për mbrojtje të veçantë.

Qëllimi më i lartë i politikës së jashtme gjermane është ruajtja dhe krijimi i paqes. Shkaqet e shumë konflikteve qëndrojnë nga ana e tyre në shkeljet sistematike të të drejtave të njeriut. Një qasje duke respektuar të drejtat e njeriut i kontribuon pra në thelb stabilitetit dhe sigurisë. Në këtë kuptim edhe nuk duhet të ketë fusha të politikës, të cilat nuk bazohen në të drejtat e njeriut. Shumë më tepër angazhimi për të drejtat e njeriut duhet të shihet si një detyrë e përgjithshme që prek të gjitha fushat politike. Në vazhdim numërohen disa shembuj rreth disa pikërëndesave të politikës gjermane për të drejtat e njeriut.