Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tenderët në Kosovë

Kosova është për shumë ndërmarrje një treg potencial me shumë mundësi për investime. Ambasada u ofron informata aktuale rreth tenderëve publik këtu:

Kosova është për shumë ndërmarrje një hapësirë e re me mundësi investimi.

Vendi gjendet në ndërtim dhe rregullisht ka shpallje të tenderëve nga Qeveria e Kosovës. Veç kësaj janë duke u privatizuar edhe disa ndërmarrjet publike.

Tenderët aktual mund t'i gjeni, ndër tjerash, edhe në këtë faqe të internetit: www.ks-gov.net/krpp
Kjo faqe e internetit është në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht.

Informata më të hollësishme në gjuhën gjermane mund të lexoni në informatorin tonë për tenderë (vetëm në gjuhën gjermane).


Informationsblatt für Ausschreibungen in Kosovo PDF / 92 KB