Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bashkëpunimi ekonomik

Bashkëpunimi ekonomik është një pikërëndesë në marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës. Në vazhdim dëshirojmë që t'i prezantojmë projektet tona më të rëndësishme.

Seksioni për bashkëpunim ekonomik (WZ) koordinon bashkëpunimin e punës zhvillimore ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës. Motoja është „një bashkëpunim zhvillimor i unisuar“. Në këtë mënyrë bashkërisht me organizatat implementuese gjermane përcillet realizimi dhe implementimi i secilit projekt zhvillimor veç e veç.

Bashkëpunimi teknik bilateral përqëndrohet në këto katër pikërëndesa në përputhje me prioritetet zhvillimore të Qeverisë së Kosovës: ndërtimi i infrastrukturës furnizuese, përkrahja e ekonomisë dhe e punësimit, përkrahja e ristrukturimit të administratës (decentralizimi, përkrahja komunale) dhe kriteret ligjore, arsimi themelor dhe arsimi profesional. Që nga fillimi i bashkëpunimit me Kosovën në vitin 1999 Qeveria Federale e Gjermanisë ka dhënë 340 milionë euro për rindërtim. Me këtë Gjermania është donatori i dytë bilateral më i madh pas SHBA-ve.

Veç kësaj Gjermania angazhohet në kuadër të projekteve të Bashkësisë Evropiane dhe projekteve tjera multilaterale. Për realizimin e bashkëpunimit financiar (p.sh. financimi i projekteve të infrastrukturës/ndërtimi i sektorit të financave) përgjegjëse është Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), ndërsa për realizimin e bashkëpunimit teknik përgjegjës është Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman GIZ (p.sh. projektet për reformimin e arsimit, shërbimeve komunale, seistemit të drejtësisë dhe katastrit si dhe këshillimet përkatëse teknike). Sikur KfW ashtu edhe GIZ janë të përfaqësuar me nga një zyre lokale në Prishtinë dhe janë bashkë me Ambasadën Gjermane personat kryesor kontakues për bashkëpunimin teknik në vend.

Projektet e Paktit të Stabilitetit në Kosovë

Logo des Stabilitätspakts für Südosteuropa
Logo des Stabilitätspakts für Südosteuropa© Die Bundesregierung

Gjermania, si anëtare themeluese e Paktit të Stabilitetit, që nga viti 1999-2006 ka dhënë përkrahje në vlerë prej 1.29 miliardë euro, për të mbështetur realizimin e projekte për stabilizimin dhe afrimin e Evropës Juglindore drejt Bashkimit Evropian.

Qeveria Gjermane në Kosovë financon projekte të infrastrukturës dhe të mikrokredive, si dhe projekte në sferën e energjisë dhe ujit.

Projektet e Paktit të Stabilitetit në Kosovë

Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore

Përmbajtje të tjera