Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Potrebno znanje jezika u okviru spajanja porodice sa supružnikom

18.01.2021 - Članak

Po pravilu je za spajanje porodice sa supružnikom potrebno elementarno znanje nemačkog jezika (A1 nivo Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (GER)). Znanje jezika se po pravilu dokazuje kroz podnošenje priznatog sertifikata za poznavanje jezika.


Zakon predvidja izuzetke od obaveznog dokazivanja početnog znanja nemačkog jezika:


Izuzeci koji se temelje na ličnosti osobe koja podnosi zahtev:

  • kod očiglednog znanja nemačkog jezika (znanje nemačkog jezika koje je očigledno pri podnošenju zahteva na šalteru)
  • kod diplomaca visokih škola koji poseduju pozitivnu prognozu zapošljavanja i integracije
  • kada je planiran samo privremeni boravak u Nemačkoj
  • kod ponovnog ulaska u Nemačku kada je podnosilac zahteva već jednom živeo u Nemačkoj sa stalnom boravišnom dozvolom prema Zakonu o boravištu
  • kada podnosilac zahteva, na osnovu fizičke, mentalne ili duševne bolesti ili hendikepa, trajno nije u mogućnosti da nauči strani jezik

Izuzeci koji se temelje na referentnoj osobi/odnosno na osobi koja ima pravo na spajanje porodice:

  • kada bračni drug koji živi u Nemačkoj poseduje državljanstvo jedne od država koje su navedene u § 41 Uredbe o boravištu, ili u Nemačkoj ima pravo na slobodno kretanje (Freizügigkeitsberechtigung), što znači da je državljanin države članice EU (osim Nemačke) ili država EEA (Evropskog ekonomskog prostora) Norveške, Islanda, Lihtenštajna ili Švajcarske
  • kod spajanja porodice kod stručno osposobljenih lica, naučnika i samostalnih preduzetnika, kada bračni drug poseduje Plavu kartu EU, ICT kartu, mobilnu ICT kartu ili boravišnu dozvolu za određene naučnike (§ 18b Absatz 2 AufenthG (Blaue Karte EU), § 19 AufenthG (ICT-Karte), § 19b AufenthG (Mobiler-ICT-Karte), § 18d AufenthG (Forscher), § 18f AufenthG (mobile Forscher),
  • kod spajanja porodice prema § 18c Absatz 3 AufenthG (visokokvalifikovane osobe) ili § 21 AufenthG (samostalni preduzetnici), ukoliko je brak postojao kada se osoba koja ima pravo na spajanje porodice preselila na teritoriju Nemačke,
  • kada je osoba koja ima pravo na spajanje porodice neposredno pre izdavanja dozvole za boravak ili dozvole za stalni boravak EU, posedovala dozvolu za boravak prema §18d AufenthG (Naučnik),
  • kod spajanja porodice sa osobom koja ima pravo na zaštitu, ukoliko je brak postojao u trenutku kada se ona preselila u Nemačku.

Postoji i izuzetak kada bračnom drugu, na osnovu posebnih okolnosti u pojedinačnom slučaju, nije moguće ili bi to predstavljalo preveliki napor, da pokuša da pre ulaska uloži napore da stekne početni nivo nemačkog jezika.

Ovo posebno važi u slučajevima gde se kursevi jezika u datoj zemlji dugoročno ne nude ili je posećivanje kurseva povezano sa visokim sigurnosnim rizikom i kada druge alternative koje obećavaju uspeh (npr. knjige ili online kursevi) u pogledu učenja jezika, ne postoje.


Ukoliko mislite da takav jedan izuzetak važi i u vašem slučaju, morate pri podnošenju ovakvog izuzetka dokazati vaše tvrdnje.

Ukoliko niste sigurni da li ovaj izuzetak važi i u vašem slučaju ili koji su dokazi potrebni, možete da se obratite na visa@pris.diplo.de i da uz objašnjenje vašeg slučaja pošaljete upit.


Na početak stranice