Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Često postavljana pitanja o putovanju bez viza u šengesku zonu za nosioce kosovskih pasoša

04.10.2023 - Članak

1.       Kada ću moći da putujem bez vize?

Nosioci kosovskih pasoša moći će da putuju u celo područje Šengena bez vize od 1. januara 2024.

2.       U koje svrhe mogu putovati bez vize u šengenski prostor? Mogu li da posetim Pariz?

Da. Putovanje bez vize omogućava nosiocima kosovskih pasoša da putuju bez vize za kratke boravke kao turisti, ali i da posete prijatelje ili porodicu, da prisustvuju kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, lečenju, za kratkoročne programe obrazovanja kao što su seminari , konferencije, radionice, letnje škole i sve slične aktivnosti.

3.       U koje zemlje mogu da putujem bez vize?

Države članice EU obuhvaćene ukidanjem viza su:

a)       sledeće države članice EU koje su deo šengenskog prostora: Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija,

Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Švedska;

b)      države članice EU koje još nisu deo šengenskog prostora, ali primenjuju pravnu tekovinu EU u vezi sa listama viza EU: Bugarska, Kipar i Rumunija

c)       Ukidanje viza se takođe odnosi na pridružene države Šengena: Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku.

4.       Mogu li putovati u Irsku bez vize?

Ne. Iako je država članica EU, Irska nije deo šengenskog prostora. Oni primenjuju drugi vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću veb stranicu ambasade/konzulata.

5.       Mogu li putovati bez vize u UK?

Ne. UK više nije deo EU. Oni primenjuju drugi vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću veb stranicu ambasade/konzulata.

6.       Koliko dugo mogu ostati bez vize u šengenskom prostoru?

Možete ostati 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana unutar šengenskog prostora. Ako putujete nekoliko puta, morate pažljivo izračunati dane boravka jer ukupan period boravka ne sme biti duži od ukupno 90 dana u periodu od 180 dana.

Prilikom primene ovog pravila treba uzeti u obzir sledeće aspekte:

• Prvim danom boravka na teritoriji Šengena smatra se datum ulaska;

• Datum izlaska smatra se poslednjim danom boravka na teritoriji Šengena;

Referentni period od 180 dana nije fiksni. To je pokretni prozor, zasnovan na pristupu gledanja unazad na svaki dan boravka (bilo u trenutku ulaska ili na dan stvarne provere, kao što je unutrašnja policijska kontrola ili granična kontrola pri odlasku). Odsustvo u neprekidnom periodu od 90 dana omogućava novi boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

7.       Mogu li ući u šengenski prostor više puta tokom tog perioda?

Da možete. Međutim, morate pažljivo da izračunate svoje dane boravka jer ukupan period boravka ne sme biti veći od ukupno 90 (devedeset) dana boravka u periodu od 180 dana.

8.       Koje putne isprave su potrebne da biste mogli da putujete u šengenski prostor bez viza?

Pasoš izdat u prethodnih 10 godina i važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska iz šengenskog prostora.

9.       Da li mi je potrebna viza za rad u šengenskoj zoni kraće od 90 dana?

Da, države članice zahtevaju vizu i radnu dozvolu čak i ako nameravate da radite tamo na period kraći od 90 dana. Molimo kontaktirajte ambasadu/konzulat države članice u kojoj nameravate da radite da biste se raspitali da li je potrebna posebna vrsta vize i radna dozvola, obično tip D-vize.

10.       Da li ću morati da podnesem zahtev za vizu i/ili dozvolu za studiranje ako planiram da putujem u šengenski prostor radi kratkoročnih studija?

Moraćete da podnesete zahtev za dozvolu za studiranje samo u slučaju da nameravate da pohađate studije duže od 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana. Za duže studije, morate podneti zahtev za dozvolu za studiranje, a pravila se razlikuju od zemlje do zemlje. Stoga se preporučuje da se konsultujete sa ambasadom/konzulatom zemlje u kojoj nameravate da studirate.

11.       Mogu li da putujem u šengensku zonu da tražim medicinski tretman?

Kada je to opravdano, putovanje bez vize vam omogućava da putujete u šengensku zonu radi lečenja sve dok je boravak u granicama od maksimalno 90 dana. Ne postoji jedinstvena lista pratećih dokumenata potrebnih u takvim slučajevima i, u zavisnosti od tačke ulaska, od vas može biti zatraženo da predočite različite dokumente, kao deo verifikacije uslova ulaska koji se tiču svrhe i uslova boravka. Na primer, od vas može biti zatraženo da predočite dokaz (zvanični dokument) o prijemu u zdravstvenu ustanovu i dokaze za planirani zdravstveni tretman ili lekarske preglede.

12.       Da li vam ukidanje viza daje automatsko pravo da uđete na teritoriju šengenskih država?

Ukidanje vize ne daje bezuslovno pravo ulaska i boravka. Države članice imaju pravo da odbiju ulazak i boravak na svojoj teritoriji, ako jedan ili više uslova za ulazak nisu ispunjeni, kao što su:

(a) Posedovanje važećeg biometrijskog pasoša (važeći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska iz šengenskog prostora),

(b) opravdavanje svrhe i uslova nameravanog boravka, posedovanje dovoljnih finansijskih sredstava, kako za vreme trajanja nameravanog boravka tako i za povratak;

(c) da ne bude osoba za koju je u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) izdato upozorenje u svrhu odbijanja ulaska;

(d) da se ne smatra pretnjom javnom redu, unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice, posebno da u nacionalnim bazama podataka država članica nije izdato upozorenje za odbijanje ulaska po istoj osnovi.

13.       Koje dokumente treba da pokažem službeniku za imigraciju pri ulasku?

Potrebno je da pokažete svoj pasoš koji je izdat u prethodnih 10 godina i koji važi još najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije države članice. Pored toga, tokom granične kontrole može biti zatraženo da pokažete i dokumente koji dokazuju vašu svrhu i uslove boravka (pozivno pismo vašeg prijatelja, poziv na konferenciju, dnevni red radionice, itd.). Putnici treba da imaju informacije o svrsi posete, mestu smeštaja, povratnim kartama, dokazima o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokriće boravka (gotovina i/ili kreditna kartica). Za najnovije informacije, svaka država članica definiše iznos; molimo vas da konsultujete veb stranicu relevantnih država članica preko kojih nameravate da uđete u Šengen (www......). Preporučljivo je imati putno osiguranje. Ukoliko nameravate da ostanete kod rođaka ili prijatelja porodice treba da imate tačnu adresu i njihove brojeve telefona.

14.       Koliko novca treba da imam sa sobom da bih putovao u šengenski prostor?

Prema članu 5(3) Šengenskog graničnog zakonika: „sredstva za život se procenjuju u

u skladu sa trajanjem i svrhom boravka i pozivanjem na prosečne cene u

Državi/-ama članica/-ma za smeštaj i hranu u budžetskom smeštaju, pomnoženo sa

brojem dana boravaka“.

Provera da dotični državljanin treće zemlje ima dovoljno sredstava za život za vreme i svrhu nameravanog boravka, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju ili da može legalno da dobije ta sredstva . Da bi se procenila sredstva za život, moraju se uzeti u obzir referentni iznosi koje je odredila svaka država Šengena.

Provera dovoljnih sredstava za život može se zasnivati na gotovini, putničkim čekovima i kreditnim karticama u posedu državljanina treće zemlje. Izjave o sponzorstvu, kada su takve izjave predviđene nacionalnim zakonodavstvom i garantna/pozivna pisma domaćina, kako je definisano nacionalnim zakonodavstvom, u slučaju da državljanin treće zemlje boravi kod domaćina, takođe mogu predstavljati dokaz o dovoljnim sredstvima za izdržavanje. Ispravnost kreditne kartice može se proveriti kontaktiranjem kompanije koja je izdala ili korišćenjem drugih sredstava dostupnih na graničnom prelazu (npr. menjačnice). Poziv domaćina može se potvrditi direktnim kontaktiranjem domaćina ili proverom dobre volje domaćina preko nacionalnih kontakt tačaka država članica u kojima domaćin živi.

15.       Da li je putno zdravstveno osiguranje uvek neophodno za putovanje u šengenski prostor?

Putno zdravstveno osiguranje nije obavezno za državljane trećih zemalja bez vize. Ipak, preporučuje se da ga zaključite u slučaju putovanja u zemlje Šengena.

16.       Ako planiram da posetim prijatelja ili rođaka koji živi u šengenskoj zoni, da li ću morati da obezbedim bilo koje konkretne podatke o toj osobi na granici?

Od vas se može tražiti da date informacije o ovoj osobi. Preporučuje se da imate najmanje adresu i kontakt broj telefona.

17.        Kada se uvede bezvizni režim, da li mogu putovati iz jedne zemlje Šengena u drugu zemlju?

Ne postoje granične kontrole između zemalja u šengenskom prostoru. Ipak, granične kontrole se sprovode između zemalja Šengena i Bugarske, Kipra i Rumunije (države članice EU koje još uvek ne primenjuju u potpunosti šengenski acquis).

18.        Ako ostanem duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili dugoročne vize) ili radim u Šengenski prostor (bez radne dozvole), šta može da se desi?

Državljanin koji nije iz EU koji boravi u šengenskom prostoru duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili vize za dugotrajan boravak) je nezakonito prisutan, što može dovesti do zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Rad u šengenskoj zoni bez radne dozvole je takođe nezakonit (čak i ako je kraći od 90 dana) i takođe može dovesti do zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. U zavisnosti od države članice, mogu se primeniti i administrativne kazne. Zloupotreba i prekoračenje boravka mogu dovesti do finansijske kazne i dovesti do proterivanja i zabrane ulaska u šengenski prostor do 5 godina.

19.        Koji su razlozi zbog kojih granična policija može odbiti vaš ulazak u šengenski prostor?

Vlasnicima kosovskih pasoša može biti odbijen ulazak u jednu od država članica Šengenskog prostora u sledećim slučajevima:

(a) nemaju važeće putne isprave;

b) imaju lažnu (falsifikovanu/falsifikovanu) putnu ispravu;

(c) nemaju važeću vizu, kada je to potrebno, boravišnu dozvolu ili vizu za dugotrajan boravak koju je izdala država Šengena;

(d) poseduju lažne (falsifikovane) vize ili boravišne dozvole;

(e) nemaju odgovarajuću dokumentaciju koja opravdava svrhu i uslove boravka;

(f) su već boravili 90 dana tokom bilo kog perioda od 180 dana (koji podrazumeva period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka) u oblasti bez kontrole unutrašnjih granica ili na teritoriji Bugarske, Kipra ili Rumunije:

(g) nemaju dovoljno sredstava za život u odnosu na period i oblik boravka, ili sredstva za povratak u zemlju porekla ili tranzita;

(h) su osobe za koje je u Šengenskom informacionom sistemu ili u nacionalnim bazama podataka izdato upozorenje radi odbijanja ulaska;

(i) predstavljaju pretnju javnoj politici, unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima jedne ili više šengenskih država.

Na početak stranice