Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zaposlenje – šta moram znati

Architekt und Polier mit Plan auf der Baustelle

Arbeiten in Deutschland, © colourbox.de

Artikel

Šta moram znati?

Promena od 01.11.2017

Do sada je preporučivano da se za podnošenje zahteva za vizu za zaposlenje prema § 26 Abs. 2 BeschV (Zapadnobalkanska odredba) podnese zahtev za pred-saglasnost (Vorabzustimmung) od strane Savezne agencije za rad. Ovaj postupak se obustavlja 1. novembra 2017. Savezna agencija za rad će od tog trenutka biti regularno uključena u postupak izdavanja viza. Potvrde o pred-saglasnosti koje su izdate pre 1. novembra 2017 važe i dalje, ali se pri podeli termina više nemaju prioritet.

Već sam podnosio zahtev za azil u Nemačkoj

To nije štetno, međutim, morate da nevedete sve prethodne boravke u Nemačkoj u zahtevu za vizu. Ukoliko ste deportovani iz Nemačke ili iz neke druge zemlje Šengena, molimo Vas da proverite da li je zabrana ulaska u šengenski prostor istekla. Ambasada ne može da izda vizu za zaposlenje ukoliko imate zabranu ulaska u zemlje šengena.

Šta znači § 26 Abs. 2 Uredbe o zapošljavanju?

Takozvana Zapadnobalkanska odredba predviđa olakšan pristup nemačkom tržištu rada. Sve važne informacije smo za Vas saželi ovde.

Vaša viza za zaposlenje prema § 26 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung (BeschV) - Kratka verzija

Nije potrebno angažovati turističku agenciju kako bi podneli zahtev za termin odnosno kako bi popunili formular za vizu. Ambasada nema nikakvih poslovnih veza sa turističkim agencijama. Zahtev za termin, zahtev za vizu i pomoć pri popunjavanju su besplatni, jedina uplata koje mi zahtevamo iznosi 75 € na ime troškova obrade vize koja se isključivo zahtevaju na šalteru u odeljenju za vize. Dodatni troškovi ne postoje.

Molimo Vas da na Vaš termin dođete lično i na vreme. Molimo Vas i da uzmete u obzir da zahtev sa nepotpunim dokumentima može dovesti do produženja vremena obrade pa čak i do odbijanja zahteva. Pomognite nam da ovo sprečimo i donesite sledeća dokumenta sa sobom:

 • Važeći pasoš i dve kopije. Pasoš mora imati najmanje dve prazne strane i važiti još najmanje 9 meseci.
 • Dva potpuno popunjena i svojeručno potpisana formulara (zahteva) za nacionalnu vizu. Ove formulare možete dobiti na našoj internet stranici. Zahtevi moraju biti ispunjeni na nemačkom ili na engleskom jeziku.
 • tri biometrijske fotografije za pasoš ispred svetle pozadine
 • Troškovi obrade zahteva za vizu u visini od 75 € (molimo Vas da donesete tačan iznos) i u nekim slučajevima dodatni troškovi
 • Ugovor o radu odnosno ugovor o obuci u originalu i sa dve kopije. Ugovor mora biti potpisan od strane zaposlenog i od strane poslodavca.
 • Zdravstveno osiguranje (incoming), koje važi 6 meseca unutar jedne godine. Ono mora biti važeće i u slučaju da premestite Vaše prebivalište sa Kosova u inostranstvo.

Ukoliko se u toku obrade vašeg zahteva ustanovi da podaci o prethodnim boravcima u Nemačkoj nisu tačni, po pravilu će doći do odbijanja zahteva.

Duga verzija

Državljanima država zapadnog Balkana, kojima pripada i Kosovo, se samo u retkim slučajevima priznaje pravo na zaštitu, zato što dolaze iz sigurnih država porekla. Ko uđe u Nemačku i tamo ostane dok njegov zahtev za azil ne bude odbijen, mora računati sa višegodišnjom zabranom putovanja u Nemačku i u druge zemlje Šengena.

Od 01.01.2016. za državljane zapadnog Balkan važi olakšani pristup nemačkom tržištu rada. Pretpostavka je zahtev za vizu u zemlji porekla. Nije moguće podneti ovakvu vrstu zahteva za zaposlenje u Nemačkoj.

Postoje međutim važna ograničenja, ne smete imati status tražioca azila ili imati privremenu dozvolu tolerisanog boravka (duldung) i primati beneficije prema Zakonu o beneficijama za tražioce azila u zadnja 24 meseca.

U ovom slučaju morate ispunjavati sve sledeće uslove:

 • Podneli ste zahtev za azil nakon 01.01.2015 a pre 24.10.2015.
 • Bili ste u Nemačkoj 24.10.2015.
 • Vi ste dobrovoljno otputovali iz Nemačke pre 31.12.2015. Ako ste nakon 31.12.2015 a pre 04.05.2016 dobrovoljno otputovali iz Nemačke, može se pod određenim okolnostima smatrati neposrednim izlaskom.

Ukoliko ste dobrovoljno otputovali iz Nemačke tek nakon 04.05.2016, po pravilu se taj izlazak ne može više smatrati neposrednim izlaskom i moguće je da Vaš zahtev za vizu u ovom slučaju mora biti odbijen.

Detaljno objašnjen postupak

Za ulazak u Nemačku potrebna vam je obavezujuća ponuda za posao poslodavca u Nemačkoj i nacionalna viza. Za to slobodno radno mesto ne sme biti privilegovanih aplikanata. Privilegovani aplikanti su na primer nemački ili EU državljani koji traže posao. Plata i uslovi ne smeju biti lošiji od drugih uporedivih poslodavaca u Nemačkoj.

Ukoliko pronađete adekvatno zaposlenje zamolite vašeg poslodavca da Vam pošalje obavezujuću ponudu za posao odnosno konktretni ugovor o radu. Ugovor o radu mora sadržati potpune podatke o

poslodavcu i zaposlenom sa potpunom adresom i kontakt podacima, kao i o:

 1. sadržaju ugovora o radu
 2. bruto zaradi
 3. o radnom vremenu
 4. o slobodnim danima
 5. posebnim plaćanjima

Preporučuje se, da se izrade tri identične kopije ugovora o radu odnosno ponude za rad koje su sve potpisane od strane poslodavca.

Verwandte Inhalte

nach oben