Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Šengen Viza

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

05.08.2022 - Članak

Kratki boravak (maksimalno 90 dana, npr. turizam ili poslovna poseta)

Šengen viza omogućava boravak na prostoru Šengena do 90 dana svakih 180 dana.  

Sva nemačka inostrana predstavništva su zadužena za Vaš zahtev za vizu ukoliko je Nemačka glavni cilj Vašeg putovanja.

Zahtev za imenovanje

Kako bi bila u mogućnosti da ponudi više termina i znatno skrati vreme čekanja na termine za podnošenje zahteva za šengen vize, Ambasada SR Nemačke u Prištini sarađivaće od sredine septembra sa spoljnim pružaocem usluga "VisaMetric", kojeg je angažovalo Ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu, u pogledu podnošenja zahteva za vize. Ovakva saradnja je već dala rezultate u nekoliko drugih zemalja.

Pružalac usluga će vas podržati u podnošenju vašeg zahteva za šengen vizu i poslaće vaša dokumenta u nemačku ambasadu u Prištini, gde će se zahtev proveriti i gde će o njemu biti odlučeno. Pružalac usluga će omogućiti mnogo brže zakazivanje termina i smanjenje vremena čekanja, a nudiće svoje usluge po ceni od 30 do 40 evra. Pored toga, pružalac usluga će ponuditi i druge usluge (npr. snimanje biometrijske fotografije za pasoš, VIP usluge u ugodnijem okruženju, itd.).

Termini za podnošenje zahteva za šengen vize za putovanja u Nemačku od sredine septembra se mogu od sada zakazivati preko oficijelnog pružaoca usluga VisaMetric: https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/en

Do početka septembra se zahtevi za vize i dalje moraju podnositi direktno u ambasadi. Napominjemo da su termini za podnošenje zahteva za šengen vize u ambasadi za prelazni period već uveliko popunjeni. Ako kratkoročno otkazani termini postanu dostupni, oni se mogu rezervisati samo preko sistema za zakazivanja termina ambasade  kao i do sada

Lični intervju u odeljenju za vize

Kako bi podneli zahtev, molimo Vas, da dođete lično za zakazani termin. Pri ovom terminu predajete potrebnu dokumentaciju, plaćate taksu od 35,-€ i odgovarate na pitanja u vezi sa planiranim putovanjem. Pored toga će Vaša fotografija i vaši otisci biti uzeti.

Molimo Vas da podnesete elektronsku aplikaciju za vizu  i da je odštampate. Pored toga su nam potrebni sledeći dokumenti.

 • Važeći pasoš+kopija
 • Pasoš za viziranje mora: važiti još najmanje tri meseca nakon planiranog odlaska sa teritorije zemalja članica, imati najmanje dve prazne stranice
 • imati datum izdavanja koji nije stariji od 10 godina
 • Uvid u prethodno izdate vize sa starim pasošem i kopija tih viza dve biometrijske fotografije, ne starije od 6 meseci
 • Zdravstveno osiguranje (Putno zdravstveno osiguranje mora: važiti u celoj Šengenskoj zoni,pokrivati troškove od minimum 30.000,00 €, u najmanju ruku obuhvatiti vremenski period prvog putovanja i pokrivati troškove transporta nazad u slučaju oboljenja ili smrti)
 • Lična dokumenta koja nisu starija od 6 meseci u originalu
 • Izvod iz matične knjige rođenih(ne starije od šest meseci)
 • Venčani list (ukoliko postoji) (ne starije od šest meseci)
 •  Vaše uverenje o porodičnom statusu(ne starije od šest meseci) 
 • Umrlica (u slučaju da ste udovac/udovica)
 • Izdržavanje
 • Originalni izvodi stanja bankovnog računa iz zadnjih šest meseci (originalni pečat/potpis Banke)
 • i/ili drugi dokazi o primanjima kao i o nepokretnostima i drugoj imovini
 • dodatna dokumenta za zaposlene
 • Ugovor o radu i potvrda o odmoru + kopija (Sa prevodom na nemački ili engleski jezik od strane sudskog prevodioca)
 • Penziono osiguranje (Trusti) Original sa potvrdom uplata ,najmanje za zadnjih 6 meseci, penzionom fondu Trusti
 • dodatna dokumenta za samostalno zaposlene/vlasnike firmi/poljoprivrednike
 • Registracija firme + kopija sa informativnim delom (vlasnici, radna područja,pravna forma)
 • Kod poljoprivrednika: Potvrda o registraciji kao poljoprivrednik kao i u datom slučaju potvrda broja stočnog fonda i/ili potvrda o primanjima
 • Dodatna dokumenta za penzionere
 • Potvrda penzionog statusa + kopija
 • Potvrde o primanjima penzije
 • Dodatna dokumenta za studente/učenike (dokumenta moraju biti prevedena na nemački ili engleski jezik)
 • Potvrda o studiranju ili školovanju
 • Potvrda o raspustu (na školi ili fakultetu), ili potvrda o oslobađanju od nastave za putovanja van raspusta
 • Studentska legitimacija (ukoliko postoji)
 • Izvod ocena (potpisan i pečatiran od strane Univerziteta) koji sadrži datume pojedinačnih ispita (ukoliko postoji, kod studenata

Takođe su nam potrebni sledeći dokumenti, u zavisnosti od vrste šengen vize koju zelite. Izaberite odgovarajuću kategoriju.


Vize za posetu

 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Smeštaj + kopija                                                   
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, Ime, adresa i broj telefona (E-Mail adresa ukoliko postoji) pozivaoca kao i kopija pasoša (stranica sa fotografijom) i dozvolom za boravak (Aufenthaltstitel)
 • Prezime, ime, datum rođenja i broj pasoša osobe koja se poziva kao i trajanje boravka i objašnjenje u kojoj su vezi pozivaoc i podnosioc zahteva i šta je razlog poziva. Pozivno pismo mora biti svojeručno potpisano.
 • Da li će osoba koja se poziva boraviti kod pozivaoca (u suprotnom je potrebno dostaviti i dokaz o smeštaju (npr. rezervacija hotelskog smeštaja)
 • Izjava o obavezivanju (Garantno pismo) prema paragrafu 66-68 Zakona o boravku izdata od strane Sluzbe za strane
 • Izjava o obavezivanju  je potrebna samo u slučaju da ne postoji dovoljna suma za samofinansiranje. Ukoliko izjavi o obavezivanju služi finansiranju mora postojati odgovarajuća sredstva za to.
 • Molimo Vas da obratite pažnju da garantna pisma važe 6 meseci od izdavanja. U slučaju podnošenja nakon tog roka potreban Vam je aktuelni obrazac.

  Viza za turističke posete

 • Dokazi o smeštaju + kopija

Dokazi o smeštaju mogu biti na primer:

 • Potvrda rezervacije sa navođenjem detalja smeštaja u hotelu
 • Potvrda rezervacije sa navođenjem detalja smeštaj u vikendici   

                                                                                                             

Izdavanje vize za poslovni boravak:

 • Pozivno pismo / Preuzimanje troškova/ Registracija preduzeća (Gewerberegistrierung) i ukoliko je potrebno izvod iz trgovinskog registra (Handelsregisterauszug) + Kopija
 • Pozivno pismo (na nemačkom ili engleskom jeziku), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime i datum rođenja pozvane osobe
 • Tačni termini/vremenski periodi planiranog boravka
 • Adresa mesta boravka u Nemačkoj

Kao i informacije o:

 • Koliko dugo rade uključene firme zajedno i kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj posete?
 • Ko preuzima troškove posete (ukoliko pozivaoc preuzme troškove prema §66-68 Aufenthaltsgesetz potrebno je dodati jedno od strane Službe za strance izdato garantno pismo koje dokazuje finansijsku sposobnost)

Izdavanje vize za novinare:

 • Nalog poslodavca i ostala dokumenta + kopija
 • Potvrda od strane poslodavca/poslodavaca (Nalog za put), koji je cilj/tema novinarskog puta sa prevodom na nemački ili engleski od strane sudskog prevodioca
 • U datom slučaju je potrebno i pozivno pismo od strane firme/organizacije koja se posećuje
 • Stavljanje na uvid novinarske legitimacije

Izdavanje vize za kulturne, sportske i obrazovne aktivnosti:

Za umetničke (npr. muzičke), kulturne i obrazovne aktivnosti

 • Pisani upit od strane preduzeća/organizacije koja poziva sa pečatom i potpisom
 • Upit treba da sadrži sledeće podatke:
 • Tačni termini planiranog boravka sa adresama u državi koja se posećuje
 • Registracija organizacije u Nemačkoj i kopija pasoša pozvane osobe
 • Potvrda o tome ko preuzima troškove
 • Dodatna dokumenta za umetnike koje treba podneti
 • Dokazi o kvalifikovanosti (npr. uzorci rada, ugovori sa menadžerom, diplome i drugi zapisi)
 • Navođenje datuma održavanja, mesta i detaljnog opisa aktivnosti (organizatora)

Za učesnike sportskih manifestacija:

 • Ostala dokumenta koja treba podneti + Kopije
 • Kopija svih stranica članske karte sportskog saveza
 • Pozivnica kluba/saveza koji je organizator u Nemačkoj
 • pismo slanja od strane sportskog kluba/saveza (sa prevodom na Nemački)
 • u datom slučaju i potrvda o plaćenoj kotizaciji za manifestaciju/turnir

Izdavanja viza za posetioce sajmova i izlagače:

Dokumenta za posetioce sajmova:

 • Dokumenta sa sajma+ kopija
 •  Ulaznica za sajam (u datom slučaju i preko rezervacije sa interneta)
 • Pismo iz koga proizilazi razlog posete sajmu

Dodatna dokumenta za izlagače na sajmovima:

 • Dokumenta sa sajma za izlagače + kopije
 • Potvrda od strane organizatora sajma da je izlagač registrovan kao i da su plaćene takse za izlaganje na sajmu
 • U datom slučaju potvrda od strane organizatora sajma/firme koja podiže štandove da su takse za postavljanje i rastavljanje štanda plaćene
 • Pismo (u datom slučaju od poslodavca) iz koga proizilazi:
 • koji sajam i za koji se vremenski period šalje
 • koje radnje treba obaviti (u datom slučaju postavljanje i rastavljanje ili nadzor štanda)

Dodatna dokumenta za izlagače na sajmovima:

 • Dokumenta sa sajma za izlagače + Kopije
 • Potvrda od strane organizatora sajma da je izlagač registrovan kao i da su plaćene takse za izlaganje na sajmu
 • U datom slučaju potvrda od strane organizatora sajma/firme koja podiže štandove da su takse za postavljanje i rastavljanje štanda plaćene
 • Pismo (u datom slučaju od poslodavca) iz koga proizilazi:
 • koji sajam i za koji se vremenski period šalje
 • koje radnje treba obaviti (u datom slučaju postavljanje i rastavljanje ili nadzor štanda)

 • Lekarska potvrda + Kopija
 • Izdata od strane kosovskog lekara/bolnice koja dokazuje neophodnost lečenja sa prevodom na nemački ili engleski jezik od strane sudskog prevodioca
 • Potvrda o lečenja + Kopija
 • Potvrda o lečenju od strane lekara/bolnice koja vrši lečenje u Nemačkoj sa navođenjem termina i predviđenog trajanja lečenja
 • Finansiranje lečenja
 • Potvrda od strane nemačkog lekara/bolnice da su troškovi lečenja plaćeni

 • ZAV(Zentralstelle für Auslands- und Fachvermittlung) Potvrda + Kopija
 • U originalu, sa pečatom i potpisom (Potvrda Centrale za međunarodno posredovanje nemačke savezne agencije za rad (ZAV))
 • Registracija firme koja nije starija od godinu dana
 • Izvod iz trgovinskog registra odnosno registracija preduzeća iz Nemačke koje je poslalo poziv
 • Potvrda o studiranju+ Kopija (Potvrde moraju biti overene od strane Univerziteta i prevedene na nemački ili engleski jezik od strane sudskog tumača)


 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Registracija preduzeća (Gewerberegistrierung) i ukoliko je potrebno Izvod iz trgovinskog registra (Handelsregisterauszug)+ Kopije
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime i datum rođenja pozvane osobe
 • Tačni termini planiranog boravka i adresa mesta boravka u Nemačkoj
 • Kao i sledeće informacije:
 • Koliko dugo rade zajedno uključene firme? Kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj poslovne posete?
 • Ko preuzima troškove posete (ukoliko pozivaoc preuzme troškove prema paragrafu 66-68 Zakona o boravku potrebna je dodatno jedna od strane Službe za strance garantno pismo koje dokazuje finansijsku sposobnost.)

Transportno preduzeće, koje za svoje radnike traži izdavanje vize za vozače autobusa ili za prateće osoblje mora podneti sledeća dokumenta u originalu uz jednu kopiju:

 • Registracija firme -Sa informativnim delom (vlasnici, radna područja,pravna forma)
 • Potvrda o plaćanju poreza- Dokaz o plaćanju poreza najmanje za zadnjih 6 meseci
 • Poslovni račun -Izvodi stanja bankovnog računa iz zadnjih šest meseci (originalni pečat/potpis Banke)
 • Odobren plan puta - Detaljni plan puta sa mestima i vremenima stajanja, potreban je i ugovor o koncesiji za svaki deo puta (za svaku zemlju Šengena) koji je izdat na ime preduzeća sa Kosova a koji važi u celoj Šengenskoj zoni
 • Vozila - Lista sa vozilima koji će se koristiti sa overenim kopijama saobraćajnih dozvola kao i potvrda o tehničkoj ispravnosti
 • Saradnici - Lista svih saradnika (+kopije pasoša, stranice sa fotografijom) sa nazivom radnog mesta
 • Evidencija posada - Objašnjenje koliko će vozača po autobusu na kojoj liniji biti angažovani
 • Poslovne veze - Dokaz npr. kroz izvod iz poslovnog registra, ugovore o kooperaciji,  fakture

 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Smeštaj + kopija
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime, datum rođenja
 • Tačni termini/vremenski periodi planiranog boravka
 • Adresa mesta boravka
 • Kao i sledeće informacije:
 • Koliko dugo rade zajedno uključene firme i kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj posete?
 • Ugovor o poseti preduzeću/instituciji radi sticanja praktičnog znanja + kopija
 • Ugovor je potrebno podneti na nemačkom ili engleskom jeziku. Iz ovog ugovora ne smeju proisticati nikakva prava ili obaveze.


Vreme obrade nakon ličnog podnošenja prijave

Nemačka inostrano predstavništvo proverava i odlučuje o Vašem zahtevu. Tom prilikom se proverava da li Vaš zahtev ispunjava zakonske preduslove. Po pravilu to traje do 15 dana. Molimo Vas da imate razumevanje, da pitanja o stanju Vašeg zahteva tokom obrade ne mogu biti odgovorena. Pored toga se mora napomenuti da se samo upiti podnosioca zahteva ili njegovog zakonskog zastupnika ili pismeno opunomoćenog lica mogu biti odgovorena.

Povratak dokumenata

Za vraćanje pasoša, ambasada sarađiva sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo kupite pretplaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan prijave i predajte je zajedno sa zahtevom.

Čim se vaš zahtev za vizu obradi, ambasada će predati kovertu sa vašim pasošem i sve druge dokumente DHL-u na dostavu. Kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a prilikom kupovine koverte možete koristiti da biste u bilo kom trenutku proverili da li je ambasada kovertu već predala DHL-u.Detaljne informacije možete pronaći ovde

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.deNa početak stranice