Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Šengen Viza

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

02.01.2024 - Članak

Kratki boravak (maksimalno 90 dana, npr. turizam ili poslovna poseta)

Obaveštenje:

Svi nosioci biometrijskih kosovskih pasoša mogu da uđu u Nemačku bez vize od 1. januara 2024.

Uslovi za ulazak (npr. važeći pasoš, putno zdravstveno osiguranje, dužina boravka 90 dana u 180 dana, itd.) i dalje važe.

Šengen viza omogućava boravak na prostoru Šengena do 90 dana svakih 180 dana.  

Sva nemačka inostrana predstavništva su zadužena za Vaš zahtev za vizu ukoliko je Nemačka glavni cilj Vašeg putovanja.

Zahtev za imenovanje

Kako bi bila u mogućnosti da ponudi više termina za podnošenje zahteva za šengen vize, ambasada sarađuje sa sa spoljnim pružaocem usluga, kompanijom „VisaMetric“, koju je angažovalo Ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu. Zahtevi za izdavanje šengen viza će se od 13.09.2022. predavati u prostorijama VisaMetric-a umesto u prostorijama ambasade. Pružalac usluga će vas podržati u podnošenju vašeg zahteva za šengen vizu i poslaće vaša dokumenta u nemačku ambasadu u Prištini, gde će se zahtev proveriti i gde će o njemu biti odlučeno. Pružalac usluga nudi svoje usluge po ceni od 30 evra (pored 30 evra za slanje pasoša i dokumenata). Pored toga, pružalac usluga će ponuditi i druge usluge (npr. snimanje biometrijske fotografije za pasoš, VIP usluge u ugodnijem okruženju, itd.).

Termini za podnošenje zahteva za šengen vizu se mogu zakazati isključivo preko internet stranice VisaMetric-a: https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/en

Lični intervju u odeljenju za vize

Da biste podneli prijavu, molimo vas da se lično i na vreme pojavite na svom terminu u VisaMetric centru za prihvatanje. Na ovom terminu predajete kompletnu dokumentaciju za prijavu i odgovarate na pitanja o planiranom putovanju. Vaša fotografija i otisci prstiju će takođe biti snimljeni.

Molimo Vas da podnesete elektronsku aplikaciju za vizu  i da je odštampate. Pored toga su nam potrebni sledeći dokumenti.

 • Važeći pasoš+kopija
 • Pasoš za viziranje mora: važiti još najmanje tri meseca nakon planiranog odlaska sa teritorije zemalja članica, imati najmanje dve prazne stranice
 • imati datum izdavanja koji nije stariji od 10 godina
 • Uvid u prethodno izdate vize sa starim pasošem i kopija tih viza dve biometrijske fotografije, ne starije od 6 meseci
 • taksa u iznosu od 35 evra u gotovini
 • Zdravstveno osiguranje (Putno zdravstveno osiguranje mora: važiti u celoj Šengenskoj zoni,pokrivati troškove od minimum 30.000,00 €, u najmanju ruku obuhvatiti vremenski period prvog putovanja i pokrivati troškove transporta nazad u slučaju oboljenja ili smrti)
 • Lična dokumenta koja nisu starija od 6 meseci u originalu
 • Izvod iz matične knjige rođenih(ne starije od šest meseci)
 • Venčani list (ukoliko postoji) (ne starije od šest meseci)
 •  Vaše uverenje o porodičnom statusu(ne starije od šest meseci) 
 • Umrlica (u slučaju da ste udovac/udovica)
 • Izdržavanje
 • Originalni izvodi stanja bankovnog računa iz zadnjih šest meseci (originalni pečat/potpis Banke)
 • i/ili drugi dokazi o primanjima kao i o nepokretnostima i drugoj imovini
 • dodatna dokumenta za zaposlene
 • Ugovor o radu i potvrda o odmoru + kopija (Sa prevodom na nemački ili engleski jezik od strane sudskog prevodioca)
 • Penziono osiguranje (Trusti) sa potvrdom uplata ,najmanje za zadnjih 6 meseci, penzionom fondu Trusti
 • dodatna dokumenta za samostalno zaposlene/vlasnike firmi/poljoprivrednike
 • Registracija firme + kopija sa informativnim delom (vlasnici, radna područja,pravna forma)
 • Kod poljoprivrednika: Potvrda o registraciji kao poljoprivrednik kao i u datom slučaju potvrda broja stočnog fonda i/ili potvrda o primanjima
 • Dodatna dokumenta za penzionere
 • Potvrda penzionog statusa + kopija
 • Potvrde o primanjima penzije
 • Dodatna dokumenta za studente/učenike (dokumenta moraju biti prevedena na nemački ili engleski jezik)
 • Potvrda o studiranju ili školovanju
 • Potvrda o raspustu (na školi ili fakultetu), ili potvrda o oslobađanju od nastave za putovanja van raspusta
 • Studentska legitimacija (ukoliko postoji)
 • Izvod ocena (potpisan i pečatiran od strane Univerziteta) koji sadrži datume pojedinačnih ispita (ukoliko postoji, kod studenata

Takođe su nam potrebni sledeći dokumenti, u zavisnosti od vrste šengen vize koju zelite. Izaberite odgovarajuću kategoriju.


Vize za posetu

 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Smeštaj + kopija                                                   
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, Ime, adresa i broj telefona (E-Mail adresa ukoliko postoji) pozivaoca kao i kopija pasoša (stranica sa fotografijom) i dozvolom za boravak (Aufenthaltstitel)
 • Prezime, ime, datum rođenja i broj pasoša osobe koja se poziva kao i trajanje boravka i objašnjenje u kojoj su vezi pozivaoc i podnosioc zahteva i šta je razlog poziva. Pozivno pismo mora biti svojeručno potpisano.
 • Da li će osoba koja se poziva boraviti kod pozivaoca (u suprotnom je potrebno dostaviti i dokaz o smeštaju (npr. rezervacija hotelskog smeštaja)
 • Izjava o obavezivanju (Garantno pismo) prema paragrafu 66-68 Zakona o boravku izdata od strane Sluzbe za strane
 • Izjava o obavezivanju  je potrebna samo u slučaju da ne postoji dovoljna suma za samofinansiranje. Ukoliko izjavi o obavezivanju služi finansiranju mora postojati odgovarajuća sredstva za to.
 • Molimo Vas da obratite pažnju da garantna pisma važe 6 meseci od izdavanja. U slučaju podnošenja nakon tog roka potreban Vam je aktuelni obrazac.

  Viza za turističke posete

 • Dokazi o smeštaju + kopija

Dokazi o smeštaju mogu biti na primer:

 • Potvrda rezervacije sa navođenjem detalja smeštaja u hotelu
 • Potvrda rezervacije sa navođenjem detalja smeštaj u vikendici   

                                                                                                             

Izdavanje vize za poslovni boravak:

 • Pozivno pismo / Preuzimanje troškova/ Registracija preduzeća (Gewerberegistrierung) i ukoliko je potrebno izvod iz trgovinskog registra (Handelsregisterauszug) + Kopija
 • Pozivno pismo (na nemačkom ili engleskom jeziku), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime i datum rođenja pozvane osobe
 • Tačni termini/vremenski periodi planiranog boravka
 • Adresa mesta boravka u Nemačkoj

Kao i informacije o:

 • Koliko dugo rade uključene firme zajedno i kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj posete?
 • Ko preuzima troškove posete (ukoliko pozivaoc preuzme troškove prema §66-68 Aufenthaltsgesetz potrebno je dodati jedno od strane Službe za strance izdato garantno pismo koje dokazuje finansijsku sposobnost)

Izdavanje vize za novinare:

 • Nalog poslodavca i ostala dokumenta + kopija
 • Potvrda od strane poslodavca/poslodavaca (Nalog za put), koji je cilj/tema novinarskog puta sa prevodom na nemački ili engleski od strane sudskog prevodioca
 • U datom slučaju je potrebno i pozivno pismo od strane firme/organizacije koja se posećuje
 • Stavljanje na uvid novinarske legitimacije

Izdavanje vize za kulturne, sportske i obrazovne aktivnosti:

Za umetničke (npr. muzičke), kulturne i obrazovne aktivnosti

 • Pisani upit od strane preduzeća/organizacije koja poziva sa pečatom i potpisom
 • Upit treba da sadrži sledeće podatke:
 • Tačni termini planiranog boravka sa adresama u državi koja se posećuje
 • Registracija organizacije u Nemačkoj i kopija pasoša pozvane osobe
 • Potvrda o tome ko preuzima troškove
 • Dodatna dokumenta za umetnike koje treba podneti
 • Dokazi o kvalifikovanosti (npr. uzorci rada, ugovori sa menadžerom, diplome i drugi zapisi)
 • Navođenje datuma održavanja, mesta i detaljnog opisa aktivnosti (organizatora)

Za učesnike sportskih manifestacija:

 • Ostala dokumenta koja treba podneti + Kopije
 • Kopija svih stranica članske karte sportskog saveza
 • Pozivnica kluba/saveza koji je organizator u Nemačkoj
 • pismo slanja od strane sportskog kluba/saveza (sa prevodom na Nemački)
 • u datom slučaju i potrvda o plaćenoj kotizaciji za manifestaciju/turnir

Izdavanja viza za posetioce sajmova i izlagače:

Dokumenta za posetioce sajmova:

 • Dokumenta sa sajma+ kopija
 •  Ulaznica za sajam (u datom slučaju i preko rezervacije sa interneta)
 • Pismo iz koga proizilazi razlog posete sajmu

Dodatna dokumenta za izlagače na sajmovima:

 • Dokumenta sa sajma za izlagače + kopije
 • Potvrda od strane organizatora sajma da je izlagač registrovan kao i da su plaćene takse za izlaganje na sajmu
 • U datom slučaju potvrda od strane organizatora sajma/firme koja podiže štandove da su takse za postavljanje i rastavljanje štanda plaćene
 • Pismo (u datom slučaju od poslodavca) iz koga proizilazi:
 • koji sajam i za koji se vremenski period šalje
 • koje radnje treba obaviti (u datom slučaju postavljanje i rastavljanje ili nadzor štanda)

Dodatna dokumenta za izlagače na sajmovima:

 • Dokumenta sa sajma za izlagače + Kopije
 • Potvrda od strane organizatora sajma da je izlagač registrovan kao i da su plaćene takse za izlaganje na sajmu
 • U datom slučaju potvrda od strane organizatora sajma/firme koja podiže štandove da su takse za postavljanje i rastavljanje štanda plaćene
 • Pismo (u datom slučaju od poslodavca) iz koga proizilazi:
 • koji sajam i za koji se vremenski period šalje
 • koje radnje treba obaviti (u datom slučaju postavljanje i rastavljanje ili nadzor štanda)

 • Lekarska potvrda + Kopija
 • Izdata od strane kosovskog lekara/bolnice koja dokazuje neophodnost lečenja sa prevodom na nemački ili engleski jezik od strane sudskog prevodioca
 • Potvrda o lečenja + Kopija
 • Potvrda o lečenju od strane lekara/bolnice koja vrši lečenje u Nemačkoj sa navođenjem termina i predviđenog trajanja lečenja
 • Finansiranje lečenja
 • Potvrda od strane nemačkog lekara/bolnice da su troškovi lečenja plaćeni

 • ZAV(Zentralstelle für Auslands- und Fachvermittlung) Potvrda + Kopija
 • U originalu, sa pečatom i potpisom (Potvrda Centrale za međunarodno posredovanje nemačke savezne agencije za rad (ZAV))
 • Registracija firme koja nije starija od godinu dana
 • Izvod iz trgovinskog registra odnosno registracija preduzeća iz Nemačke koje je poslalo poziv
 • Potvrda o studiranju+ Kopija (Potvrde moraju biti overene od strane Univerziteta i prevedene na nemački ili engleski jezik od strane sudskog tumača)


 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Registracija preduzeća (Gewerberegistrierung) i ukoliko je potrebno Izvod iz trgovinskog registra (Handelsregisterauszug)+ Kopije
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime i datum rođenja pozvane osobe
 • Tačni termini planiranog boravka i adresa mesta boravka u Nemačkoj
 • Kao i sledeće informacije:
 • Koliko dugo rade zajedno uključene firme? Kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj poslovne posete?
 • Ko preuzima troškove posete (ukoliko pozivaoc preuzme troškove prema paragrafu 66-68 Zakona o boravku potrebna je dodatno jedna od strane Službe za strance garantno pismo koje dokazuje finansijsku sposobnost.)

Transportno preduzeće, koje za svoje radnike traži izdavanje vize za vozače autobusa ili za prateće osoblje mora podneti sledeća dokumenta u originalu uz jednu kopiju:

 • Registracija firme -Sa informativnim delom (vlasnici, radna područja,pravna forma)
 • Potvrda o plaćanju poreza- Dokaz o plaćanju poreza najmanje za zadnjih 6 meseci
 • Poslovni račun -Izvodi stanja bankovnog računa iz zadnjih šest meseci (originalni pečat/potpis Banke)
 • Odobren plan puta - Detaljni plan puta sa mestima i vremenima stajanja, potreban je i ugovor o koncesiji za svaki deo puta (za svaku zemlju Šengena) koji je izdat na ime preduzeća sa Kosova a koji važi u celoj Šengenskoj zoni
 • Vozila - Lista sa vozilima koji će se koristiti sa overenim kopijama saobraćajnih dozvola kao i potvrda o tehničkoj ispravnosti
 • Saradnici - Lista svih saradnika (+kopije pasoša, stranice sa fotografijom) sa nazivom radnog mesta
 • Evidencija posada - Objašnjenje koliko će vozača po autobusu na kojoj liniji biti angažovani
 • Poslovne veze - Dokaz npr. kroz izvod iz poslovnog registra, ugovore o kooperaciji,  fakture

 • Pozivnica / Preuzimanje troškova / Smeštaj + kopija
 • Pozivno pismo (na Engleskom ili Nemačkom), koje sadrži sledeće podatke:
 • Prezime, ime, datum rođenja
 • Tačni termini/vremenski periodi planiranog boravka
 • Adresa mesta boravka
 • Kao i sledeće informacije:
 • Koliko dugo rade zajedno uključene firme i kako su stupile u kontakt?
 • Šta je tačni cilj posete?
 • Ugovor o poseti preduzeću/instituciji radi sticanja praktičnog znanja + kopija
 • Ugovor je potrebno podneti na nemačkom ili engleskom jeziku. Iz ovog ugovora ne smeju proisticati nikakva prava ili obaveze.


Vreme obrade nakon ličnog podnošenja prijave

VisaMetric prosleđuje vaš zahtev za vizu i pasoš ambasadi. Tamo se proverava da li zahtev ispunjava zakonske uslove i donosi odluka o vašem zahtevu. Ovo obično traje do 15 dana.

Molimo vas za razumevanje da se na pitanja o statusu obrade ne može odgovoriti tokom pomenutog vremena obrade.

Zaposleni u VisaMetric-u nemaju uticaja na proveravanje i odlučivanje o zahtevu za vizu, a takođe nemaju i ne mogu da štampaju nalepnice za vize.

Povratak dokumenata

Kada se obrada završi, ambasada će vratiti vaš pasoš VisaMetric-u u zapečaćenoj koverti i VisaMetric će zatim organizovati da vam se pasoš pošalje/vrati. Zaposleni u VisaMetric-u ne mogu da vide da li je vaš zahtev za vizu odobren ili odbijen.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vraćanjem pasoša/originalnih dokumenata dostavljenih, kontaktirajte direktno VisaMetric.

Nakon što dobijete pasoš, odmah proverite da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah. Naknadne ispravke mogu dovesti do nove naknade. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem e-maila na visa@pris.diplo.de


Važna uputstva:

Molimo kontaktirajte VisaMetric u slučaju da imate pitanje u vezi sa zakazivanjem termina, modalitetima podnošenja zahteva i dokumentima koje treba podneti.

Molimo vas da ne šaljete nikakve neželjene dokumente – posebno ne pre nego što podnesete zahtev. Ti dokumenti se ne mogu čuvati i/ili biti obrađeni ovde. Molimo vas da uvek nosite kompletnu dokumentaciju sa sobom na termin u VisaMetric-u.


Na početak stranice