Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Odbijen mi je zahtev za vizu – šta mogu da uradim

Artikel

Na sledećim stranicama ćete naći informacije o odbijanju vašeg zahteva za vizu.

Vaš zahtev za vizu je odbijen i vi se, nakon pregledanog obrazloženja, ne slažete sa odlukom ambasade?

Možete zamoliti odeljenje za vize da ponovo provere vaš zahtev za izdavanje vize. Ovaj postupak se naziva remonstracija.

Istovremeno imate i mogućnost da tužite protiv odluke i da tako date sudu da proveri istu. Remonstracija i tužba ne zavise jedna od druge.

Ako se odlučite da najpre izvršite remonstraciju a ambasada ostane pri svojoj odluci da vam odbije vizu, dobićete rešenje o remonstraciji, protiv kojeg takođe možete podići tužbu. Molimo vas da uzmete u obzir da nije samo dovoljno da se ne slažete sa odbijanjem vašeg zahteva za vizu. Morate da priložite odgovarajuća dokumenta zbog kojih je po vašem viđenju odbijanje bilo pogrešno

Postupak remonstracije traje do tri meseca (Šengen viza) odnosno najmanje tri meseca (nacionalna viza). Postupci kod upravnog suda u Berlinu traju znatno duže, molimo vas da obratite pažnju na smernice na: Upravni sud Berlin

Smernice koje slede su veoma detaljne, usled toga dodatne upiti ne mogu biti odgovoreni.

Postupak remonstracije

Vaša viza za zapošljenje prema § 26 Abs. 2 Uredbe o zapošljavanju je odbijena

Ako je vaš zahtev za vizu za zapošljenje prema § 26 Abs. 2 BeschV odbijen zbog jednog od sledećih razloga, vaša remonstracija neće imati puno izgleda za uspeh:

  • Ne poklapaju se navodi o vašem nedeljnom radnom vremenu i/ili o minimalnoj nadoknadi iz vašeg ugovora o radu, od odobrenih specifikacija od strane Savezne uprave za rad. Možda vam može pomoći novi ugovor o radu u kome se navodi poklapaju sa specifikacijama postavljenim od strane Savezne uprave za rad. Potreban vam je novi termin.
  • Prećutali ste u vašem zahtevu za vizu prethodne boravke u Nemačkoj. Molimo vas da zahtevate novi termin – zahtev za vizu mora biti u potpunosti i istinito popunjen.
  • Imate zabranu ulaska u jednoj ili u više zemalja šengenskog prostora. U ovom slučaju morate prvo zatražiti brisanje u instituciji koja je izdala zabranu ulaska, ambasada vam nažalost pri ovome ne može pomoći.

Rokovi

  • Ukoliko ste dobili odluku o odbijanju zahteva za vizu, ona sadrži pouku o pravnom leku (po pravilu samo kod šengenske vize), onda je rok za podnošenje remonstracije 1 mesec nakon objavljivanja odluke o odbijanju.

Primer:

Dana 10.05. dobijate pasoš sa odlukom o odbijanju zahteva za vizu sa poukom o pravnom leku. Rok za remonstraciju počinje 11.05. Vaš zahtev za remonstraciju mora biti podnet u ambasadi najkasnije do 10.06. Remonstracija koja je podneta nakon ovog roka biće odbijena.

  • Ukoliko odluka o odbijanju zahteva za vizu ne sadrži pouku o pravnom (po pravilu ostale vrste viza, npr. spajanje porodice, studije, zaposlenje itd.), onda rok za podnošenje remonstracije iznosi 1. godinu nakon primanja odluke o odbijanju.

Primer:

Dana 10.05. dobijate pasoš sa odlukom o odbijanju zahteva za vizu bez pouke o pravnom leku. Rok za remonstraciju počinje 11.05. Vaš zahtev za remonstraciju mora biti podnet u ambasadi najkasnije do 10.05. naredne godine. Remonstracija koja je podneta nakon ovog roka biće odbijena. U suprotnom je istekao rok za vašu remonstracije i ona više nije dozvoljena.

Proces remonstracije se vodi u pisanoj formi, zahtev za remonstraciju mora biti svojeručno potpisan. Imejl ili dokument potpisan na kompjuteru nisu dovoljni!

Možete i druge osobe da zamolite da sprovedu remonstraciju u vaše ime. Molimo vas da pritom predate zahtev za remonstraciju zajedno sa punomoćjem koje je od vas svojeručno potpisano.

Informacije se daju samo podnosiocu zahteva ili njegovom punomoćniku.

Zahtev za remonstraciju kao i u datom slučaju punomoćje moraju biti sastavljeni na nemačkom jeziku.

Molimo vas da vi ili vaš punomoćnik preko pošte pošaljete potpisan zahtev za remonstraciju na adresu ambasade. Slanje preko faksa je moguće samo u izuzetnim slučajevima kod kojih postoji opasnost od probijanja roka i isključivo preko nemačkog broja faksa nemačke ambasade pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke: +49-30-1817-67195. Alternativno zahtev možete predati i direktno u ambasadi.

Angažovanje turističke agencije ili neke druge komercijalne firme nije potrebno za sastavljanje zahteva za remonstraciju!

Sadržaj vaše remonstracije

Vaša remonstracija mora da sadrži sledeće podatke:

  • Broj predmeta odnosno bar kod. Dovoljno je poslednjih šest brojeva.
  • Broj pasoša
  • Puno ime i prezimeBroj mobilnog telefona
  • Vaša adresa

Pri remonstraciji morate da navedete sve okolnosti koji su od prednosti za vas i opsežno pojasniti zašto prema vašem mišljenju razlozi za odbijanje nisu valjani.

Molimo vas da uzmete u obzir da svaka vaša izjava mora biti potkrepljena odgovarajućim dokumentima.

Dokumenta koja ste podneli već pri podnošenju zahteva za vizu ne moraju biti ponovo poslati.

Sama predaja zahteva za remonstraciju ne vodi automatski ka pozitivnoj odluci o vašem zahtevu za vizu. Štaviše tek tada se može obezbediti sveukupna provera vašeg slučaja.

Vaš pasoš nam nije odmah potreban. Stoga ne morate da ga pošaljete zajedno sa zahtevom za remonstraciju.

Kako teče postupak remonstracije?

Pri prijemu vašeg zahteva za remonstraciju (pravilno ispunjenog i podnetog na vreme) proveravamo vaš zahtev za vizu ponovo i pritom uzimamo u obzir vaše podneto obrazloženje kao i sva podneta dokumenta. Kod nacionalne vize se posebno proverava cilj vašeg putovanja.

Nakon završetka ove provere donosi se odluka. I u slučaju da provera traje duže molimo vas da ne šaljete upite o stanju postupka.

Ukoliko odlučimo da vam izdamo vizu kontaktiraćemo vas odmah kako bi mogli da donesete pasoš u ambasadu.

Ukoliko i u postupku remonstracije odlučimo da ne izdamo vizu dobićete novo rešenje. Rešenje o remonstraciji možete preuzeti direktno ili preko pošte. Rešenje o remonstraciji sadrži podrobno obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Rokovi se računaju prema § 31 Abs. 3 VwVfG und § 31 Abs. 1 VwVfG iVm. § 188 Abs. 3 BGB.

Tužbe

Posle prijema rešenja o odbijanju izdavanja vize (rešenje o odbijanju ili rešenje o remonstraciji) možete tužiti pri upravnom sudu u Berlinu. Odgovarajuća pouka o pravnom leku se nalazi u rešenju o odbijanju. Sud proverava da li imate pravo na izdavanje vize i da li su pri odbijanju vaša prava povređena.

Rokovi za podizanje tužbe

Ukoliko rešenje o odbijanju ili rešenje o remonstraciji sadrži pouku o pravnom leku, onda rok za podnošenje tužbe iznosi mesec dana od objavljivanja takvog rešenja.

Rokovi se računaju prema § 31 Abs. 3 VwVfG und § 31 Abs. 1 VwVfG iVm. § 188 Abs. 3 BGB.

Ukoliko rešenje o odbijanju ne sadrži pouku o pravnom leku onda rok za podnošenje tužbe iznosi godinu dana od objavljivanja rešenja o odbijanju.

Forma i sadržaj podizanja tužbe

Molimo vas da obavezno pročitate upute na stranici Upravnog suda u Berlinu: Upravni sud Berlin

Možete da podignete tužbu i da vodite postupak sami ili da vas zastupa punoletni član porodice prema § 15 AO, § 11 LPartG, odnosno advokat ili pravni zastupnik prema i.S.d. § 67 Abs. 2 S. 1 VwGO. Isto tako i osobe koje su kvalifikovane sudije ili osobe sa kojim se podnosi zbirna tužba mogu vas besplatno zastupati u postupku. Molimo vas da uzmete u obzir da advokati iz Kosova prema § 67 Abs. 2 VwGO nisu ovlašćeni da zastupaju.

Tok postupka

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Berlin dauern immer noch 10 Monate oder länger.

Verwandte Inhalte

nach oben