Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Para se të bëni kërkesë për termin

24.05.2024 -

Termine për aplikim të vizës Shengen

Në menyrë që të ofrojm më shumë termine për aplikuesit, ambasada bashkpunon për vizat Shengen me shërbyesin e kontraktuar nga ana e ministrisë së punëve të jashtme gjermane. Në vend se të aplikoni në hapësirat e ambasadës gjermane, ju do të dorëzoni aplikacionin tuaj në hapësirat e shërbyesit të porositur VisaMetric në Prishtinë. Shërbyesi ju ndihmon për të aplikuar për dhënie të një vize Schengen dhe ia përcjell dokumentacionin tuaj Ambasadës Gjermane në Prishtinë, ku edhe më tej shqyrtohen dhe merret vendim për aplikacionin.

Aplikimi për vizë Shengen mund të bëhet vetem në qendren e aplikimit të VisaMetric në Prishtinë. Dorëzimi i aplikacioneve për viza Shengen në hapësirat e ambasadës nuk është i mundur nga Shtatori 2022.

Rezervimi i terminit përmes webfaqes së shërbyesit të kontraktuar VisaMetric

Terminet duhet të rezervohen online përmes webfaqes së shërbyesit të kontraktuar VisaMetric: https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/xk/p/zapisatisya-na-podachu

Rezervimi i terminit përmes email-it apo telefonit nuk është i mundur.

Tarifat e shërbimit nga VisaMetric

Shërbyesi i kontraktuar VisaMetric kërkon për shërbimet e tij një tarifë në vlerë prej 30 Euro ( gjithashtu 30 Euro për dërgese të pasaportës ) të cilat duhet të paguhen plotësisht apo pjesërisht gjatë caktimit të terminit. Nëse ju e anuloni terminin tuaj përmes sistemit të termineve të VisaMetric-ut së paku 72 orë para terminit atëher do të ju kthehen tarifat e paguara. Përveç kësaj, shërbyesi do të ofrojë edhe shërbime të tjera (p.sh. fotografim për fotografi biometrike të formatit të pasaportës, shërbim VIP në një ambient komod, etj.)

Keni kujdes në korrektësinë e të dhënave tuaja

Ju lutem keni kujdes gjatë aplikimit për Termin përmes VisaMetric që të dhënat tuaja personale dhe email adresa të jenë të sakta. Një ndryshim i mëvonshëm i të dhënave nuk është i mundur.

Termine për aplikim të vizave nacionale

Aplikacionet për viza nacionale, dmth për qëndrime mbi 90 ditë në gjysëmvit pranohen si deri më tani në hapësirat e ambasadës gjermane në Prishtinë.

Përjashtim: Termine për aplikim të vizës për rihyrje ( nëse jetoni ne Gjermani, mirepo ju ka skaduar afati i lejës së qëndrimit dhe ju mund të dëshmoni se keni lëshuar Gjermaninë brenda 6 muajve të fundit ) duhet të rezervohen prej datës 01.06.2023 përmes shërbyesit tonë të jashtëm VisaMetric: https://www.visametric.com/kosovo/Germany/xk. Gjithashtu pranimi i aplikacioneve do të bëhet në qendrën e pranimit të shërbyesit të jashtëm VisaMetric në Prishtinë.

Rezervimi i terminit përmes sistemit online të termineve të ambasadës

Terminet për viza nacionale bëhen përmes sistemit online të ambasadës. Rezervimi i terminit përmes email-it apo telefonit nuk është i mundur.

Terminet janë falas

Ambasada nuk merr tarifë për caktimin e termineve. Gjithashtu as terminet e hershme nuk caktohen kundrejt pagesës së një Tarife. 

Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë

Të gjitha terminet që janë në dispozicion në portalin e rezervimit janë të dukshme për dhe mund të rezervohen nga secili. Agjensionet turistike dhe kompanitë e udhëtimeve nuk kanë më qasje në më shumë/të tjera termine, se sa në ato, të cilat edhe ju vetë mund t’i rezervoni online. Prandaj nuk është e nevojshme që të angazhoni një agjencion turistik, ose kompani të udhëtimit për të aplikuar, ose rezervuar për një termin.   

Rezervoni vetëm një termin

Sistemi i identifikon rezervimet e shumëfishta. Ju rrezikoni që të mos merrni më një termin, kur ju nevojitet me të vërtetë. 

Anuloni me kohë terminet, në të cilat nuk mund të vini

Në qoftë se nuk mund të paraqiteni në termin, ju lutemi ta anuloni atë nëpërmjet linkut të shenuar në konfirmimin e terminit tuaj, ashtu që atë të mund ta rezervojë dhe shfrytëzojë dikush tjetër. Në këtë mënyrë ju ndihmoni për të mbajtur kohën e pritjes për të gjithë sa më të shkurtë që është e mundur. Në qoftë se ju nuk vini në termin dhe nuk e keni anuluar paraprakisht atë, ju nuk do mund të rezervoni një termin të ri në portalin përkatës për disa javë. 

Shënoni vetëm numrin e pasaportës tuaj

Ju lutemi shënoni vetëm numrin e pasaportës tuaj në hapësirën e paraparë. Ju lutemi kontrolloni dy herë, nëse numri i pasaportës tuaj është shënuar saktë. Juve ju lejohet hyrja në Zyrën e vizave, vetëm nëse numri i pasaportës së shënuar në kërkesën për termin përputhet me të dhënat në psaportën tuaj të udhëtimit. Nëse në kohën mes kërkesës për termin dhe terminit ju e keni marrë një pasaportë të re, ju lutemi të sillni me vete në termin edhe pasaportën e vjetër. Shënimi i numrit personal nuk lejohet – ne nuk do t’mund t’ju lejojmë hyrjen në Zyrën e vizave, nëse në vend të numrit të pasaportës ju e shënoni numrin personal. 

Shënoni një adresë e-maili, në të cilën keni qasje në çdo kohë

Ne jua dërgojmë konfirmimin e terminit në adresën që e keni shënuar gjatë kërkesës për termin. Ndryshimi i e-mailit nuk është i mundur. Ju lutemi që me rastin e kërkesës për termin të shenoni një e-mail, në të cilin ju vetë keni qasje në çdo kohë. Mos i pranoni ofertat e agjensioneve apo kompanive të udhëtimit për t’jua hapur një e-mail. Me këtë ju rrezikoni që të mos e pranoni konfirmimin e ternimit, apo që ofertuesi t’ju ngarkojë me tarifa të panevojshme shtesë. 

Udhëzim për caktimin e terminit për parashtrimin e kërkesës për vizë pune sipas Rregullores për Ballkanin Perëndimor:

Aplikimet për punë në përputhje me Nenin 26 Paragrafi 2 të Rregullores së Punësimit ( Rregullore të Ballkanit Perëndimor) pranohen në zyrat e shërbyesit zyrtar të Ambasadës VisaMetric, Rr. Kaçaniku 25, Lagja Muhaxherëve, 10000 Prishtinë. Edhe terminet caktohen përmes webfaqes së VisaMetric https://www.visametric.com/kosovo/Germany/de/p/terminvereinbarung

Këtu mund të rezervoni terminin:

Terminportal Botschaft Pristina