Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Mbrojtja e të dhënave

05.12.2017 -

1.    Informacione për mbledhjen e të dhënave personale 

a.    Në vazhdim ju informojmë për mbledhjen e të dhënave personale gjatë shfrytëzimit të faqes tonë. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat, të cilat iu referohen juve personalisht, si për shembull emri, adresa e  e-mailit, numri i telefonit, sjellja e përdoruesit.  

b.    Gjatë kontakit me ne, të dhënat e hedhura nga ju (emri, evtl. adresa e e-mailit, nr. i telefonit), si dhe informacionet e transmetuara (evtl. të dhënat personale) memorizohen me qëllim të vënies në kontakt dhe shqyrtimit të çështjes tuaj. Memorizimi orientohet sipas afateve të vlefshme për memorizimin e komunikimit me shkrim, në përputhje me direktivat e regjistrimit, të cilat e plotësojnë Rregulloren e Përbashkët të Punës së Ministrive Federale. Bazë ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale është Neni 6 Paragrafi 1 Pika e Rregullores Themelore për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO) në lidhshmëri me § 3 të Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG). Përpunimi i të dhënave personale të transmetuara nga ju është i domosdoshëm për kontaktimin dhe për shqyrtimin e çështjes tuaj.


2.    Tracking / Protokollimi

a.    Çdo herë që një përdorues/e përdor këtë faqe interneti dhe thërret një dosje të caktuar, të dhënat rreth këtij procesi memorizohen përkohësisht në një dosje protokollare dhe përpunohen.

Instrumenti „Tracking“ që përdoret në funksion të analizave të përdorimit të të dhënave është i konfiguruar në mënyrë të tillë, që të mos mblidhen informacione personale të përdoruesit/es në fjalë.

Më tej adresa juaj IP anonimizohet; kësisoj përdoruesi/ja nuk mund të gjurmohet. Okteti i fundit i adresës së IP-së suaj shndërrohet në zero.

Instrumenti Tracking përdoret në serverat personalë në një zonë të rrjetit në Gjermani, që është e çertifikuar nga BSI (Zyra Federla epër Sigurinë e Teknikës së Informacionit), kështu që informacionet e Tracking nuk dalin jashtë.

Krahas kësaj ju mund të përshtasni parametrat e browser-it tuaj në mënyrë të tillë që, vizita juaj në faqen e internetit të mos regjistrohet dhe analizohet fare (parametri: do-not-track). Përmes përcjelljes së një variabli të browser-it faqja e internetit sinjalizohet, nëse vizitori/ja dëshiron apo jo të gjurmohet përmes tracking.
Për të zbuluar, nëse si të veproni në browser-in tuaj lidhur me këtë, në makinën e kërkimit ju mund p.sh. të shenoni: „ Activate do not track [emri i browser-it tuaj]“

b.    Nga JavaScript-Tracking mblidhen këto informacione:

 • Request (emri i dokumentit të kërkuar), data dhe koha e kërkesës
 • Tipi/version i browser-it (p.sh. Internet Explorer 11)
 • Gjuha e browser-it (p.sh. gjermanisht)
 • Sistemi operativ i përdorur (p.sh. windows 10)
 • Tipi, modeli, marka e pajisjes
 • Rezolucioni i ekranit
 • Pugins-et e përdorura (p.sh. Flash, Java)
 • Referues URL (faqja e vizituar më parë)
 • Adresë IP e anonimizuar
 • Vendi, rajoni, qyteti prej nga bëhet kërkimi ‚request‘
 • Shkarkimet
 • Klikimet
 • Numri i formularëve të dërguar (varur nga përkufizimet e destinacioneve)

3.    Përdorimi i cookies

Kur thërrasim faqe të veçanta për të lehtësuar lundrimin përdoren të ashtuquajturat cookies (ndryshe edhe session cookies). Session cookies nuk përdorin  të dhëna të personalizuara dhe skadojnë me përfundimin e sekuencës. Cookis përdoren edhe gjatë shfrytëzimit të shportës së mallërave dhe edhe këto skadojnë me përfundimin e sekuencës.

Teknika të tilla, sikurse janë ato të Applets apo Active-X-Controls, që lejojnë gjurmimin e veprimtarisë së përdoruesit/es, nuk përdoren.

Adresat postare dhe adresat e e-mailit, të cilat ju na i bëni të ditura me rastin e kërkimeve apo porosive të materialeve informuese, i përdorim vetëm për korrespondencë me ju, gjegjësisht për të dërguar porosinë e dëshiruar.

4.    Dërgimi i Newsletters

a.    Ju mund të abononi newsletters tanë me anë të të cilave ne ju informojmë rreth risive dhe informatave të shtypit nga Ministria e Jashtme Federale ose rreth udhëzimeve të udhëtimit dhe sigurisë.

b.   Për t’u regjistruar dhe pranuar newsletters ne përdorim të ashtuquajturën „procedurë double-opt-in“. Do të thotë, pas regjistrimit tuaj ne ju dërgojmë një e-mail në adresën e e-mailit që e keni dhënë, në të cilën ju lusim për të konfirmuar që e dëshironi dërgimin e newsletters. Tek pas konfirmimit të linkut në e-mail, adresa juaj e e-mailit memorizohet për dërgimin e newsletters për aq kohë sa e shfrytëzoni ofertën e newsletters. Përpunimi bëhet mbi bazën e pëlqimit tuaj, në përputhje me Paragrafin 6 Neni 1 Pika a e DS-GVO. Nëse nuk e konfirmoni regjistrimin tuaj brenda 24 orëve, informatat tuaja asgjësohen automatikisht.

c.   Pëlqimin për dërgimin e newsletters mund ta revokoni në çdo kohë dhe gjithashtu ta anuloni porosinë e newsletters. Revokimin mund ta bëni me një klikim në linkun përkatës të dërguar në secilin e-mail të newsletters.


5.    Përdorimi i plug-ins të medieve sociale

a.    Aktualisht ne përdorim këto Social-Media-Plug-ins: Facebook, Twitter, Instagram und Youtube (Google). Me këtë rast ne përdorim të ashtuquajturën „procedurë me dy klikime“. Do të thotë kur ju e vizitoni faqen tonë, në fillim parimisht nuk i përcillen ofruesit të plug-ins të dhënat personale. Vetëm në qoftë se klikoni në pullën e aktivizimit të rrjeteve sociale, të dhënat personale i përcillen ofruesit përkatës të plug-ins dhe atje (në rast të ofruesve amerikanë nga SHB, në SHBA) memorizohen. Ne i përdorim Social-Media-Plug-ins për të krijuar në mënyrë më interesante ndërveprimin me ju dhe me përdorues të tjerë të ofertës tonë të informacioneve. Bazë ligjore për përdorimin e plug-ins është Parag. 6 Neni 1 Pika e e DS-GVO në lidhshmëri me § 3 BDSG.

b.    Ne ju sjellim shprehimisht në vëmendje që rrjetet sociale i memorizojnë të dhënat e përdoruesve/eve të tyre (si p.sh. informacionet personale, adresat IP etj) në përputhje me rregullat e tyre të shfrytëzimit të informacionit dhe se i përdorin ato për qëllime biznesi. Lidhur me përpunimin e të dhënave nga rrjetet sociale mund të informoheni në linket e mëposhtme:


Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google).

c.    Ne nuk kemi mundësi ndikimi në mbledhjen e informacionit dhe përdorimin e tij të mëtejshëm nga rrjetet sociale. Ne nuk mund të themi se në ç’sasi, në cilin vend dhe për sa kohë memorizohen këto të dhëna, sa e zbatojnë rrjetet detyrimin e tyre për të asgjësuar informacionet, cilat analiza dhe vlerësime bëhen me të dhënat e memorizuara apo se ku përcillen të dhënat më tej. 

d.    Për këtë arsye ju lusim që të kontrolloni me përpikmëri, cilat të dhëna personale u vëni në dispozicion rrjeteve sociale nëpërmjet përdorimit të faqes tonë. Nëse nuk dëshironi që rrjetet sociale të marrin të dhëna personale tuajat përmes komunikimit me faqen tonë, duhet që të na kontaktoni në një tjetër mënyrë, p.sh. përmes formularit të kontaktit në këtë faqe.


6.    Të drejtat tuaja

a.    Përkitazi me të dhënat tuaja personale ju ndaj nesh keni të drejtat vijuese:

•    Të drejtën për informacion, Parag. 15 DS-GVO
•    Të drejtën për korrigjim, Parag.16 DS-GVO
•    Të drejtën për asgjësim („E drejtë për t'u harruar“), Parag.17 DS-GVO
•    Të drejtën për kufizim të përpunimit, Parag.18 DS-GVO
•    Të drejtën për kundërshtim ndaj përpunimit, Parag.DS-GVO
•    Të drejtën për transmetueshmërinë e të dhënave, Parag.20 DS-GVO

b.    Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale pason mbi bazën e miratimit tuaj, ju keni të drejtën të revokoni atë në çdo kohë. Me revokimin e miratimit legjitimiteti i përpunimit të të dhënave për shkak të miratimit mbetet i paprekshëm deri në realizimin e revokimit (Parag. 7 Neni 3 DS-GVO).

c.    Krahas kësaj ju keni të drejtën e ankesës pranë një institucioni të mbrojtjes së të dhënave në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne (Parag. 77 DS-GVO).