Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizë Schengen

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

20.06.2022 -

Qëndrim i shkurtër (maksimum 90 ditë, për shembull turizëm ose udhëtim biznesi)

Viza Schengen lëshohet për qëndrime afatshkurta në zonën Schengen deri në 90 ditë/për gjysmë viti, ose për udhëtime nëpër zonën Schengen.
Ju duhet të parashtroni një kërkesë për vizë në Ambasadën Gjermane, nëse shteti gjerman është destinacioni juaj kryesor.

Kërkesa për Termin

Për të ofruar më shumë termine për aplikim për vizë Schengen dhe një kohë pritjeje dukshëm më të shkurtër, Ambasada Gjermane në Prishtinë duke filluar nga mesi i shtatorit për aplikim për viza Schengen do të bashkëpunojë me një shërbyes të porositur dhe të kontraktuar nga Ministria e Jashtme Federale në Berlin. Ky bashkëpunim është dëshmuar tashmë në disa shtete.

Shërbyesi ju ndihmon për të aplikuar për dhënie të një vize Schengen dhe ia përcjell dokumentacionin tuaj Ambasadës Gjermane në Prishtinë, ku edhe më tej shqyrtohen dhe merret vendim për aplikacionet. Shërbyesi do të mundësojë një rezervim dukshëm më të shpejtë të termineve në kohë më të shkurtër, duke ofruar shërbimet e tij në këmbim të një takseje prej 30 - 40 EUR. Përveç kësaj, shërbyesi do të ofrojë edhe shërbime të tjera (p.sh. fotografim për fotografi biometrike të formatit të pasaportës, shërbim VIP në një ambient komod, etj.).  

Terminet për aplikim për viza Schengen për udhëtime drejt Gjermanisë nga mesi i shtatorit mund të rezervohen tani online nëpërmjet faqes së internetit të kontraktorit zyrtar "VisaMetric": https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/xk .

Deri në fillim të shtatorit aplikimi duhet të bëhet drejtëpërdrejtë në ambasadë. Ju lutem vini re që terminet për aplikim për vizë Schengen në ambasadë për fazën kalimtare, tashmë janë rezervuar pothuajse të gjitha. Në rast se ka në dispozicion termine që janë anuluar në afat të shkurtër, ato, sikurse deri tani, mund të rezervohen vetëm nëpërmjet sistemit të termineve të ambasadës

Intervistë personale në sektorin e vizave

Për të paraqitur kërkesën tuaj, ju lutemi të paraqiteni personalisht në terminin e caktuar. Në këtë termin ju dorëzoni dokumentet tuaja të kompletuara të aplikimit dhe u përgjigjeni pyetjeve rreth udhëtimit të planifikuar. Përveç kësaj, fotografia juaj dhe shenjat e gishtërinjve tuaj do të regjistrohen.

Ju lutemi plotësoni formularin elektronik për aplikim në kompjuter dhe shtypeni atë. Përveç kësaj, na nevojiten dokumentet në vijim:

 • Pasaporta e vlefshme + kopje ( Pasaporta duhet: të jetë me vlefshmëri së paku 3 muaj nga dalja e fundit e planifikuar prej territorit të shteteve anëtare, të ketë së paku dy faqe të zbrazëta)
 • Paraqitja e vizave të mëhershme bashkë me pasaportën e vjetër dhe kopjet e vizave të mëhershme
 • 2 fotografi biometrike (jo më të vjetra se gjashtë muaj)
 • Tarifa në vlerë prej 35 EUR në para të gatshme
 • Sigurimi shëndetësor (të jetë i vlefshëm për gjithë zonën shengen, të përfshijë së paku periudhën kohore të udhëtimit të parë, të dëshmohet shuma minimale e mbulesës prej 30.000 euro, mbulimi i transportit të kthimit në rast të vdekjes/sëmundjes, si dhe kompensimi i shpenzimeve të trajtimit.)
 • Certifikatat e gjendjes civile (origjinal jo më të vjetra se 6 muaj):
 • certifikata e lindjes
 • certifikata e martesës (tek të martuarit)
 • certifikata  familjare ( jo më e vjeter se 6 Muaj )
 • certifikatave e vdekjes (nëse i/e ve)
 • Dëshmi mbi të ardhurat financiare:
 • pasqyrat origjinale të llogarisë bankare për gjashtë muajt e fundit (me vulë origjinale dhe të nënshkruar nga banka)
 • dhe/apo dëshmi tjera të ardhurash, të pasurisë dhe pronës
 • Dëshmi shtesë për personat në marrëdhënie pune:
 • kontrata e punës dhe vërtetimi i pushimit + kopje (me përkthim në gjermanisht apo anglisht)
 •  sigurimi pensional Trusti (origjinal me dëshmi për pagesat e kontributit për së paku 6 muajt e fundit)
 • Dëshmi shtesë për ndërmarrës/pronarë të kompanive/bujq-fermerë:
 • certifikata e regjistrimit të kompanisë + kopje (me pjesën e informacionit për pronarin, fushat e biznesit, formën ligjore)
 •  për fermerët: vërtetimi i regjistrimit si fermerë, si dhe mundësisht numri i kafshëve dhe/apo vërtetimi mbi të ardhurat
 • Dëshmi shtesë për pensionistët:
 •  vendimi i pensionimit + kopje
 •  dëshmi të pagesave të pensioneve
 • Dëshmi shtesë për studetët/nxenësit (përkthyer në gjermanisht ose shqip):
 • vërtetimi i nxënësit apo studentit
 •  ID e studentit
 •  pasqyra e notave e nënshkruar dhe e vulosur nga Universiteti, në të cilat veçohet data e secilit provim
 • vërtetim për pushimet shkollore apo semestrale
 •  kurse për udhëtime jashtë pushimeve, vërtetimi për lirim nga mësimi

Na duhen gjithashtu dokumentet e mëposhtme, varësisht nga lloji i vizës shengen për të cilën po aplikoni. Ju lutemi zgjidhni kategorinë e duhur.

Për qëndrime vizite:

 • Ftesa / Marrja përsipër e shpenzimeve / Akomodimi / Garancioni + kopje: 
 •  Letra e ftesës (në anglisht apo gjermanisht) duhet të përmbajë të dhënat në vijim:
 • mbiemri, emri, adresa dhe numri i telefonit (nëse posedon E-Mail adresa ) i/e ftuesit, kopja e pasaportës (faqja e fotografisë)  dhe e titullit (llojit) të lejeqëndrimit të ftuesit/es
 • mbiemri, emri, data e lindjes dhe numri i pasaportës së personit të ftuar, periudha e qëndrimit, deklarimi se në çfarë raporti qëndrojnë ftuesi dhe aplikuesi me njëri tjetrin dhe arsya e ftesës. Ftesa duhet të jetë e nënshkruar me dorë.
 • nëse personi i ftuar do të banojë tek ftuesi, nëse jo, janë të nevojshme dëshmi shtesë (psh. rezervimi i hotelit nga parashtruesi)
 • Garancioni sipas neneve 66-68 të Ligjit për Lejeqëndrim, i lëshuar nga zyra për të huaj në Gjermani
 • garancioni është i nevojshëm në mungesë të mjeteve të mjaftueshme vetanake  të financimit. Kapaciteti financiar duhet të jetë i dhënë në garancion, nëse kjo i shërben financimit. Garancionet vlejn vetëm gjashtë muaj nga data e lëshimit

Për qëndrime turistike:

 • Dëshmi të akomodimit + kopje:
 • vërtetimi i rezervimit me të dhënat e detajeve të rezervimit të hotelit
 • vërtetimi i rezervimit me të dhënat e detajeve të rezervimit të banesës/shtëpisë së pushimeve

 • Ftesa / Marrja përsipër e shpenzimeve / Certifikata e regjistrimit të biznesit si dhe, nëse e zbatueshme, ekstrakti i regjistrimit të biznesit + kopje
 • Letra e ftesës (në anglisht apo gjermanisht), që përmban të dhënat në vijim:
 • Mbiemri, emri dhe data e lindjes e personit të ftuar
 • Terminet e sakta/periudhat kohore të qëndrimit të synuar
 •  Adresa e qëndrimit në Gjermani
 • Si dhe informacion rreth:
 • Për sa kohë bashkëpunojnë kompanitë më njëra tjetrën dhe si keni vënë kontaktin?
 • Qëllimin e saktë të udhëtimit afarist
 • Kush merr përsipër shpenzimet (në rast se shpenzimet i merr ftuesi sipas neneve 66-68 të Ligjit për Lejeqëndrim, është e nevojshme të parashtrohet edhe Garancioni i lëshuar nga Zyra për të Huaj, ku është i dhënë kapaciteti financiar

Dhënia e vizës për veprimtari gazetareske

 • Caktimi i detyrës nga punëdhënësi+ kopje:
 • Vërtetimi i punëdhënësit/dhënësit të detyrës (letra për udhëtim zyrtar), ku përfshihet qëllimi/ tema e udhëtimit gazetaresk, e përkthyer në gjermanisht apo anglisht nga një përkthyes gjyqësor
 • Shkresa e ftesës nga firma apo organizata që do të vizitohet, sipas nevojës
 •  Parashtrimi i ID-s (kartës) së gazetarit

Për aktivitete artistike (p.sh. muzikantët), kulturore apo të arsimit

 • Kërkesa me shkrim nga kompania/organizata ftuese, e vulosur dhe e nënshkruar, e cila duhet të përmbajë të dhënat në vijim:
 • Terminet e sakta të qëndrimit të synuar dhe adresa/t në vendin mikpritës
 • Regjistrimi i organizatës në Gjermani dhe kopja e pasaportës së personit që ju ku ftuar
 • Vërtetim se kush merr përsipër shpenzimet gjatë vizitës
 • Dokumentacioni shtesë që duhet parashtruar nga artistët:
 • Dëshmi të kualifikimit (p.sh. prova pune, kontrata e menaxherit, Diploma, Certifikata etj.)
 • Datat dhe vendet e organizimeve si dhe përshkrimi i saktë i veprimtarisë(Organizatori)

Dhënia e vizës për aktivitete sportive 

 • Sigurim shëndetësor shtesë gjatë organizimeve sportive (duhet që në sigurim të përfshihen në mënyrë eksplicite trajtimet mjekësore që janë të nevojshme shkaku i aktiviteteve)
 • Kopje të të gjitha faqeve të kartës së regjistrimit të federatës/shoqatës/klubit të sportit

 • Ftesa e klubit/organizatës në Gjermani

 • Letra e dërgimit nga klubi/shoqata që ju dërgon (përfshirë përkthimin në gjermanisht)

 • Nëse e nevojshme, dëshmi të pagesës së tarifës për pjesëmarrje në organizim/turnir

Dhënia e vizës për vizituesit apo ekspozuesit/prezantuesit në panaire

 • Dokumentacioni për vizitorë të panairit + kopje:
 • Bileta e hyrjes për panair (në rast se e zbatueshme edhe rezervimi përmes internetit)
 • Shkresën me arsyet e vizitës së panairit
 • Dokumentacioni për ekspozues në panair + kopje:
 •  Vërtetimi i organizatorit të panairit se jeni të regjistruar si Ekspozues dhe se janë paguar tarifat e panairit
 • Në rast nevoje, vërtetimi nga organizatori i panairit se janë paguar tarifat për montim dhe çmontim të stendave
 • Shkresa (në rast nevoje, nga punëdhënësi) ku tregohet: Panairi që do të vizitohet dhe kohëzgjatja, Lloji i veprimtarisë që do të ushtrohet (në rast nevoje, Montimi/çmontimi apo përkujdesja e stendës së panairit)

 • Vërtetimi i mjekut + kopje:
  Vërtetimi i mjekut kosovar/spitalit për nevojën e trajtimit mjekësor. Me përkthim në gjermanisht apo anglisht nga një përkthyes gjyqësor
 • Miratimi/pranimi i trajtimit mjekësor + kopje:
  Miratimi/pranimi i mjekut/spitalit në Gjermani ku do të bëhet trajtimi, përfshirë konfirmimin e terminit dhe të dhënat rreth kohëzgjatjës së pritur të trajtimit
 • Financimi i trajtimit mjekësor:
  Vërtetimi i mjekut/spitalit gjerman se janë paguar shpenzimet e trajtimit

 • Vërtetimi nga Qendra për Ndërmjetësim të Punës (ZAV) + kopje:
 • Në origjinal, më vulë dhe nënshkrim (Vërtetimi i Qendrës së ndërmjetësimit profesional dhe për të huajt (ZAV) nga Agjenica Federale për Punë)
 • Certifikata e regjistrimit të kompanisë, jo më e vjetër së një vit

 • Ekstrakti nga regjistri i tregtisë, përkatësisht regjistrimi i biznesit nga firma gjermane ftuese

 • Patenta e vlefshme e shoferit me të drejtën për të ngarë autobusin (në rast se patenta e shoferit nuk mund të qëndrojë në ambasadë gjatë përiudhës së shqyrtimit të kërkesës, duhet të dorëzohet kopja e vërtetuar e pjesës së përparme dhe të pasme e patentës së shoferit)

 • Certifikata e Regjistrimit të kompanisë (me pjesën që përmban të dhënat për Pronarin, fushën e biznesit, formën juridike)
 • Vërtetimin tatimor (dëshmi të pagesave tatimore për më së paku gjashtë muajt e fundit, nga Administrata Tatimore)
 • Llogaria bankare e biznesit (pasqyrat bankare për së paku gjashtë muajt e fundit, me vulë dhe nënshkrim origjinal nga banka)
 • Leja për linjën e vozitjes:
 • dëshmi e detajuar e orarit të udhëtimit dhe ndalesave, si dhe certifikatat e vlefshme të lejes së kalimit për secilën pjesë në zonën Schengen (të kalimit nëpër shtetet e Schengen-it) që u janë lëshuar kompanive transportuese në Kosovë
 • Mjetet e transportit:
 • Lista e mjeteve të transportit që do të shfrytëzohen, me kopje të vërtetuara të librezës së regjistrimit si dhe dëshmitë e kontrollit teknik
 • Bashkëpuntorët:
 • Lista e gjithë bashkëpuntorëve (+ kopje e faqes ku është fotografia në pasaporta) duke treguar edhe llojin e punës/përgjegjësisë së tyre
 • Lista e ekipit:
 • Sqarim se sa vozitës janë të caktuar për secilin autobus dhe në cilën linjë
 • Marrëdhëniet afariste:
 • Dëshmi p.sh. përmes ekstraktit nga regjistri i biznesit, kontratat e bashkëpunimit, fatura

 • Ftesa / Marrja përsipër e shpenzimeve + kopje
 • Letra e ftesës (në anglisht apo gjermanisht), që përmban të dhënat në vijim: mbiemri, emri, adresa dhe numri i telefonit i ftuesit, periudhat e sakta të qëndrimit të synuar, adresa e qëndrimit në Gjermani
 • Si dhe informacion rreth: si keni ardhur të kontakti? Qëllimin e saktë të qëndrimit
 • Kontrata e hospitimit + kopje (e nënshkruar nga të dy palët, jo më e vjetër se tre muaj. Kontrata e hospitimit duhet të dorëzohet në gjuhën gjermane ose angleze. Nga kontrata e hospitimit nuk lejohet të dalin të drejta dhe detyrime).

Koha e përpunimit pas dorëzimit të aplikimit

Ambasada Gjermane kontrollon dhe vendos lidhur me kërkesën tuaj. Për ta bërë këtë, ajo kontrollon, nëse aplikacioni juaj i plotëson kërkesat ligjore. Kjo zakonisht zgjatë deri në 15 ditë. Ju lusim të keni mirëkuptim që pyetjet në lidhje me ecurinë e lëndës gjatë kësaj kohe të përpunimit në parim nuk mund të përgjigjen. Pas kësaj: ambasada iu përgjigjet vetëm kërkesave nga vetë aplikuesi, përfaqësuesi i/e tij ligjor, ose përfaqësuesi i autorizuar.

Kthimi i dokumenteve

Për kthimin e pasaportave, ambasada ka bashkëpunim me ndërmarrjen e postës DHL e cila ofron shërbimet e saj në dhomat e pritjes së ambasadës. Më shume informata gjeni këtu.

Ju lutemi blini një zarf të paguar dhe të adresuar paraprakisht në ditën e aplikimit dhe e dorëzoni së bashku me kërkesën tuaj.

Sapo aplikimi juaj për vizë të jetë përpunuar, ambasada do të dorëzojë zarfin me pasaportën tuaj dhe çdo dokument tjetër tek DHL për dorëzim. Ju mund të përdorni kodin e ndjekjes që keni marrë nga DHL kur keni blerë zarfin për të kontrolluar në çdo kohë nëse ambasada ia ka dorëzuar zarfin DHL-së.