Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Formulari për informatat kthyese mbi qasjen pa barriera

Lajmëro barrierat!

Këtu ju mund të na tërhiqni vëmendjen rreth mangësive eventuale përkitazi me respektimin e kërkesave për qasjen pa barriera.

Ju lutemi që për këtë qëllim të përdorni formularin e mëposhtëm kontaktues.
Shënoni në formularin kontaktues të dhënat tuaja kontaktuese dhe mundësisht një përshkrim të saktë të barrierës. Formulari e dërgon automatikisht adresën e saktë të internetit në të cilën ju e keni hasur barrierën.

Mirëpo barrierat eventuale ju mund t'i lajmëroni edhe përmes gjuhës së gjesteve në telefon, udhëzime për këtë gjeni këtu (në gjermanisht). Ju lutemi të vini re që telefonata në gjuhën e gjesteve duhet të zhvillohet në gjuhën gjermane të gjesteve.

Të dhënat tuaja:

Mbrojtja e të dhënave*