Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Certifikata policore

Certificado de registo criminal com dados escurecidos

Certificado de registo criminal, © Auswärtiges Amt

Secili person që i ka mbushur 14 vjet mund të paraqes kërkesë për lëshim të një certifikate policore.

Personat, të cilët banojnë jashtë vendit, kërkesën për lëshim të certifikatës policore mund ta paraqesin drejtëpërdrejtë në Entin Federal të Drejtësisë.

Informata më të hollësishme si dhe formularët përkatës i gjeni këtu

Vërtetimi i identitetit dhe vërtetimi i nënshkrimit duhet të bëhet zyrtarisht ne ambasadë pasiqë Enti Federal për Drejtësi nuk i pranon vërtetimet e identitetit dhe të nënshkrimit nga autoritetet kosovare apo nga noterët kosovarë.

Për këtë luteni ta caktoni një termin ne Ambasadën Gjermane në Prishtinë në rubrikën „Çështje të tjera konsullore“.

Pas caktimit të terminit me vete në ambasadë duhet të sillen dokumentet vijuese në origjinal:

  •  Pasaporta ose letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës
  •  Dëshmia/Vërtetimi i qëndrimit të zakonshëm në Kosovë
  • Kërkesa e plotësuar (e pa nënshkruar!)

Për vërtetimin e nënshkrimit nga ana e ambasadës llogaritet tarifa në vlerë prej 56,- euro, e cila duhet të paguhet kur të paraqiteni në ambasadë në sportel.

Informata më të hollësishme