Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pranimi i atësisë

Vater mit Baby im Arm

Vaterschaftsanerkennung, © Zoonar.com/Margarita Borodina

25.05.2022 -

Nëse babai i një fëmiu ka vendbanimin e tij të zakonshëm në Kosovë dhe në momentin e lindjes së fëmiut nuk ka pasur kurorë me nënën e fëmiut, atëherë ai ka mundësi të japë deklaratë në ambasadën gjermane në Prishtinë mbi pranimin e atësisë sipas ligjit gjerman. Parakusht për këtë është që rasti të ketë lidhje me Gjermaninë; kjo vlen kur njëri nga të përfshirët është shtetas gjerman apo femiu (apo nëna tek femija ende i palindur) ka vendbanimin e tij të zakonshëm në Gjermani.

Kërkesa

Pasi që sipas ligjit gjerman pranimi i atësisë duhët të vërtetohet ligjërisht dhe kjo kërkon parapërgatitje, fillimisht dokumentet e mëposhtme duhet të dërgohën përmes email-it (të skanuara) në ambasadën gjermane, në sektorin për çështje konsullore. Nëse dëshironi ti dorëzoni personalisht dokumentet, atëherë keni mundësinë të kërkoni termin online në rubriken "çeshtje tjera konsullore". Linkun e gjeni këtu.

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme nevojiten për përgatitje të vërtetimit ligjor :

 • Pasaporta apo letërnjoftimi i babait (ju lutem e zgjedhni dokumentin të cilin do ta sillni në origjinal gjatë vërtetimit ligjor në ambasadë)
 • Certifikatën aktuale të vendbanimit të babait
 • Numrin e telefonit (numrin mobil gjithashtu) të babait
 • Kopjen e pasaportës ose letërnjoftimit të nënës
 • Vërtetimin e vendbanimit (Meldebescheinigung) ose certifikatën kosovare të vendbanimit të nënës dhe të femiut në rast se fëmija e posedon.
 • Informata mbi statusin familjarë të nënës nëse nuk evidentohet në vërtetimin e vendbanimit; në rast se ekzistojnë martesa të mëhershme: vendimin/vendimet e shkurorëzimit/shkurorëzimeve ose certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëhershëm.
 • Certifikata e martesës së prindërve (nëse ekziston)
 • Certifikata e lindjës së fëmiut (nëse fëmija veçse ka lindur)
 • Kopja e pasaportës ose çfardo dokumenti identifikues i fëmiut (nëse fëmija posedon tanimë ndonjë dokument identifikues)

Ju lutemi na njoftoni patjetër nëse nëna do të paraqitet së bashku me babain për të dhënë pëlqimin mbi pranimin e atësisë. Gjithashtu na njoftoni nëse krahas pranimit të atësisë dëshironi të jepni edhe deklaratën e kujdestarisë dhe/ose deklaratën zotuese për ushqim/akomodim.

Pranimi i atësisë sipas ligjit gjerman është i mundur edhe para lindjës së fëmiut.

Në këtë rast, në vend të dokumenteve të kërkuara në pikën 1. dhe 2. duhët të sillen dokumentet e mëposhtme:

 • Libreza e lindjes dhe konfirmimi për datën e përafërt të lindjës
 • Certifikata e pëlqimit mbi pranimin e atësisë para lindjës së fëmiut.

Ambasada rezervon të drejtën që sipas rastit të kërkojë edhe dokumente shtesë

Tarifat dhe koha e procesimit

Termini për vërtetim ligjor do të caktohet pas kohës së përshtatshme të përgatitjes.

Koha e procesimit varet nga ngarkesa dhe kapacitetet e personelit të sektorit ligjor/konsullor dhe mund të marrin disa javë.

Për vërtetimin ligjor të pranimit të atësisë përkatësisht pëlqimit mbi pranimin e atësisë në gjuhën gjermane vlenë momentalisht tarifa prej së paku 100 Euro. Tarifa shtesë mund te aplikohen varësisht nga kompleksiteti i rastit. Në rast se aplikuesi/aplikuesja nuk zotëron mjaftueshëm gjuhën gjermane dhe përkthimi bëhet i domosdoshëm, atëherë do te aplikohen tarifa shtesë. Informata shtesë sa i përket lartësisë së tarifave mund të kërkoni paraprakisht nga ambasada. Mbi domosdoshmërinë e përkthimit vendos vetëm zyrtari/zyrtarja për vërtetim ligjor.