Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njohuritë e nevojshme gjuhësore brenda tërheqjes së bashkëshortes/it

18.01.2021 -

Parimisht për tërheqje të bashkëshortes/it dueht të paraqiten dëshmi elementare të mbi njohuritë e gjuhës gjermane (Niveli A-1 Korniza e Përgjithshme Evropiane e Referencave (GER) për Gjuhët). Kjo dëshmi, si rregull duhet të pasojë përmes paraqitjes së një çertifikate gjuhësore të njohur.

Lidhur me këtë Ligji i parasheh përjashtimet në vijim:

Përjashtimet mund të arsyetohen nga vetë personi që aplikon:

  • në rast të qartësisë së njohurive të gjermanishtes (= gjatë aplikimit në sportel njohuritë e gjermanishtes janë qartë të dallueshme)
  • në rastin e absolventëve të shkollave të larta/universiteteve me një prognozë pozitive të mësimit dhe integrimit
  • në rast se është planifikuar vetëm një qëndrim i përkohshëm në Gjermani
  • në rast të hyrjes së sërishme në Gjermani, nëse aplikuesi/ja ka qëndruar një herë më parë në Gjermani dhe ka pasur një leje qëndrimi afatgjatë, sipas Ligjit për lejeqëndrim
  • nëse aplikuesi/ja për shkak të një sëmundjeje, ose aftësie të kufizuar fizike, mendore, apo shpirtërore në mënyrë permanente e ka të pamundur të mësojë një gjuhë të huaj

Përjashtimet mund të arsyetohen nga personi referues/personi kryesor me të drejtë të tërheqjes së bashkëshortes/it:

  • nëse bashkëshorti/ja që jeton në Gjermani posedon nënshtetësinë e një shteti që përmendet në § 41 të Udhëzimit të lejeqëndrimit, ose ka të drejtë të lëvizjes së lirë në Gjermani, pra është nënshtetas i një shteti anëtar të BE-së (përveç Gjermanisë), ose nënshtetas i shteteve ZEE, Norvegjisë, Islandës dhe Lihtenshtajnit, ose Zvicrës
  • në rast të bashkimit familjar tek bashkëshorti/ja punonjës/e i/e kualifikuar, hulumtues/e dhe i/e vetëpunësuar, nëse partner/ja bashkëshortore posedon një Kartë Blu të BE-së, një kartë ICT, një kartë mobile ICT, ose një leje qëndrimi për hulumtues shkencor të caktuar sipas (§ 18b Neni 2 Ligji për lejeqëndrim (Karta Blu BE), § 19 Ligji për lejeqëndrim (Karta ICT), § 19b Ligji për lejeqëndrim (Karta mobile ICT), § 18d Ligji për lejeqëndrim (hulumtues shkencor), § 18f Ligji për lejeqëndrim (hulumtues shkencor mobil),
  • në rast të bashkimit familjar sipas § 18c Neni 3 Ligji për lejeqëndrim (Punonjës me kualifikim të lartë) ose § 21 Ligji për lejeqëndrim (Vetëpunësuar), përderisa martesa ka ekzistuar, në momentin kur personi kryesor me të drejtë të tërheqjes së bashkëshortes/it e ka zhvendosur vendbanimin qendror jetësor në territorin federal gjerman,
  • nëse personi kryesor me të drejtë të tërheqjes së bashkëshortes/it para marrjes së lejes së vendosjes, ose lejes për një qëndrim permanent në BE ka poseduar një leje qëndrimi sipas §18d Ligji për lejeqëndrim (Hulumtues shkencor)
  • në rast të bashkimit familjar tek një person përfitues i të drejtës së mbrojtjes, nëse martesa ka ekzistuar në momentin kur ky/kjo e ka zhvendosur vendbanimin qendror jetësor në Gjermani

Përjashtim bëjnë gjithashtu rastet, kur bashkëshorti/ja për shkak të rrethanave të veçanëta individuale e ka të pamundur, ose atij/asaj nuk mund t’i kërkohet të bëjë përpjekje për të marrë njohuri të thjeshta të gjermanishtes para udhëtimit.

Ky rast vlenë veçanërisht kur kurset e gjuhës nuk ofrohen në mënyrë permanente në shtetin përkatës, apo kur ndjekja e atyre kurseve është e ndërlidhur me një rrezik të lartë të sigurisë dhe nuk ekzistojnë alternativa të tjera premtuese për sukses (për shembull mësimi përmes librave, ose online) për mësimin gjuhësor dhe paraqitjen e dëshmive për të.


Nëse mendoni se një përjashtim i tillë vlenë për ju, ju duhet ta dëshmoni ekzistimin e një shkaku përkatës për përjashtim gjatë aplikimit.

Nëse nuk jeni të sigurtë se një nga përjashtimet vlenë për ju, ose cilat dëshmi janë të nevojshme, ju mund të na drejtoheni përkitazi me këtë, duke i sqaruar rrethanat individuale në adresën: visa@pris.diplo.de .