Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njohuritë e nevojshme gjuhësore në kuader të ribashkimit të fëmijëve që kanë mbushur tashmë moshën 16 vjeç

02.08.2023 -

Në parim, për fëmijët që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe që aplikojn për bashkim familjar, duhet të vërtetohet se fëmija zotëron gjuhën gjermane. (Dëshmi mbi njohuritë e gjuhës gjermane të nivelit C1 sipas Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës.) Kjo dëshmi zakonisht duhet të sigurohet duke paraqitur një certifikatë gjuhësore të njohur nga ambasada.


Ligji parashikon përjashtime nga kjo:

 • Nëse vërtetohet se fëmija mund të integrohet në kushtet e jetesës së Republikës Federale të Gjermanisë për shkak të arsimimit dhe kushteve të mëparshme të jetesës.
 • Prindi që jeton në Gjermani, tek i cili do të bëhet ribashkimi i mëvonshëm, posedon një nga lejet e mëposhtme të qëndrimit:

  • o   Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 AufenthG, § 25 Absatz 1 oder 2 AufenthG

   o   Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 AufenthG

   o   Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 AufenthG nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative AufenthG

 • Prindi që jeton në Gjermani ose bashkëshorti/ja e tij/saj që jeton me të si anëtar i familjes është në zotërim të një prej lejeve të qëndrimit në vijim:

  • o   Niederlassungserlaubnis nach § 18c Absatz 3

   o   Blaue Karte EU

   o   ICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte

   o   Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b Absatz 1 AufenthG

   o   Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18d oder 18f AufenthG

   o   Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Absatz 1 AufenthG für eine Beschäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, als Unternehmensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als Ingenieur oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als Lehrkraft,

   o   Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 AufenthG

   o   Aufenthaltserlaubnis nach § 21 AufenthG

 • Prindi që jeton në Gjermani ose bashkëshorti/ja e tij/saj që jeton me të si anëtar i familjes ka një leje të përhershme të qëndrimit ose një leje qëndrimi afatgjatë të BE-së dhe ka pasur më parë një nga titujt e lartpërmendur të qëndrimit, me përjashtim leje qëndrimi në përputhje me nenin 18f AufenthG

Nëse besoni se një përjashtim i tillë vlen për ju, duhet të vërtetoni arsyen përkatëse për këtë përjashtim kur aplikoni.

Nëse nuk jeni i sigurt nëse një nga përjashtimet vlen për ju, ose çfarë provash kërkohen, mund të pyesni për këtë dhe të përshkruani rrethanat (e-mail: visa@pris.diplo.de).