Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Punëtor me kualifikim profesional të njohur nga zyra kompetente

Kantierë ndërtimi pranë Humboldt Forum në Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

25.02.2020 -

Cilat dokumente më nevojiten për vizë për punësim si punëtor me kualifikim profesional?


Ju lutemi plotësoni një aplikacion për vizë në kompjuter dhe shtypeni atë në 2 kopje. Përveç kësaj, na nevojiten dokumentet në vijim.

Ju lutemi vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjuhën gjermane dhe të paraqiten në origjinal dhe 2 kopje.

  • 3 fotografi biometrike të pasaportës (jo më të vjetra se gjashtë muaj)
  • pasaporta e udhëtimit (me vlefshmëri së paku gjashtë muaj)
  • çertifikata familjare (jo më e vjetër se gjashtë muaj)
  • dëshmi mbi kualifikimin profesional ose përfundimin e studimeve
  • njohja e barazvlefshmërisë së kualifikimit profesional nga zyra kompetente
  • eventualisht leja për ushtrimin e profesionit
  • Deklaratë e marrëdhënies së punësimit 
  • Sigurimi shëndetësor i udhëtimit (INCOMING)
  • i vlefshëm për 6 muaj brenda vitit
  • i vlefshëm nga data e parashtrimit të kërkesës për vizë

Vërejtje për aplikuesit nga mosha 45-vjeçare:

Paga nga puna duhet të jetë së paku  55 përqind të pragut vjetor të vlerësimit kontributeve në sigurimin e përgjithshëm pensional  (§ 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG).