Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Fillim i punësimit sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor

Architekt und Polier mit Plan auf der Baustelle

Arbeiten in Deutschland, © colourbox.de

Rregullorja e ashtuquajtur për Ballkanin Perëndimor parasheh një qasje më të lehtësuar në tregun gjerman të punës. Ne i kemi përmbledhur këtu të gjitha informatat e rëndësishme.


Nuk është e nevojshme të ngarkohet një agjension, apo zyrë udhëtimi për të bërë një kërkesë për caktim të një termini, gjegjësisht për të plotësuar një formular për vizë. Ambasada nuk mban marrëdhënie afariste me asnjë agjension, apo zyrë udhëtimi. Kërkesat për termin për vizë, kërkesat për viza, si dhe ndihma për të plotësuar një formular për vizë në gjuhën shqipe është falas, ndërsa e vetmja taksë që ne kemi e vendosur është taksa për vizë në vlerë prej 75 €, pagesën e të cilës ne e pranojmë vetëm në sportelet e zyrës së vizave. Të tjera taksa, apo pagesa nuk ka.


Ju lutemi plotësoni një aplikacion për vizë dhe shtypeni atë në 2 kopje. Përveç kësaj, nevojiten dokumentet në vijim.

Ju lutemi vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjuhën gjermane dhe të paraqiten në 2 kopje.

  • Pasaportën valide të udhëtimit dhe dy kopje. Pasaporta duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta dhe së paku nëntë muaj vlefshmëri
  • 3 fotografi aktuale biometrike të formatit të pasaportës me sfond me ngjyrë të çelët
  • Taksa e vizës në vlerë prej 75 € të paguhet me para të gatshme (ju lutem saktë) dhe eventualisht shpenzime të tjera
  • Deklaratë e marrëdhënies së punësimit 
  • Një sigurim shëndetsor (incoming), i cili ësht i vlefshëm për 6 muaj brenda një viti. Ai duhet të vlejë edhe nëse ju e zhvendosni vendbanimin tuaj nga Kosova jashtë vendit.


Të dhënat e konstatuara si të pavërteta gjatë procedurës së vizës, lidhur me qëndrimet paraprake në Gjermani, zakonisht çojnë në refuzim të kërkesës.Procedura më hollësisht

Për të udhëtuar për në Gjermani juve ju nevojitet një ofertë punësimi me karakter detyrues nga një punëdhënës në Gjermani dhe një vizë nacionale. Për vendin e lirë të punës nuk duhet të ketë punëkërkues të privilegjuar, siq janë për shembull punëkërkuesit gjermanë, apo punëkërkuesit nga një vend tjetër i BE-së. Paga dhe kushtet e tjera të punësimit nuk duhet të jenë më të disfavorshme se sa për një punëmarrës të krahasueshëm në Gjermani.

Në qoftë se keni gjetur një vend të përshtatshëm pune, luteni punëdhënësin t'ua bëj një ofertë me karakter detyrues në formë të Deklaratë e marrëdhënies së punësimit