Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Fillim i punësimit sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor

Architekt und Polier mit Plan auf der Baustelle

Arbeiten in Deutschland, © colourbox.de

29.11.2021 -

Çka është Rregullorja për Ballkanin Perëndimor?

Më 1 janar 2021 në Gjermani ka hyrë në fuqi rregullorja vijuese e të ahstuquajturës "Rregullore për Ballkanin Perëndimor (§ 26 paragrafi 2 Urdhëresa për Punësim). Përmes kësaj rregulloreje Qeveria Federale shtetasve nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor u ka krijuar qasje të privilegjuar në tregun gjerman të punës. Kjo vazhdon të mbetet e vlefshme për çdo lloj vendi pune - pavarësisht kualifikimit të njohur.

Për udhëtimet hyrëse drejt Gjermanisë ju duhet një të keni një ofertë detyruese pune nga një punëdhënës në Gjermani dhe një vizë nacionale. Për vendin e lirë të punës nuk duhet të ketë në dispozicion kandidatë të privilegjuar. Kandidatët e privilegjuar janë punëkërkuesit gjermanë, ose shtetasit e BE-së. Për më tepër, paga dhe kushtet e punësimit nuk duhet të jenë më pak të favorshme, se ato tek një punëdhënës tjetër i krahasueshëm në Gjermani.

Nëse keni gjetur një vend pune të përshtatshëm, atëhere kërkoni nga punëdhënësi një ofertë detyruese në formë të Deklaratës së punësimit ("Erklärung zum Beschäftigunsverhältnis").

Caktimi i terminit për parashtrimin e kërkesës për vizë 

Ju lutem vini re që dhënia e termineve për viza sipas § 26 Neni 2 Rregullja e Ballkanit Perëndimor do të ndryshojë duke filluar nga 01.12.2021: Për shkak të kërkesës tejet të lartë për caktim të termineve, e cila i tejkalon dukshëm terminet që janë në dispozicion, duke filluar nga dhjetori 2021 terminet do të caktohen nëpërmjet procedures së tërheqjes së shortit. Informata më të hollësishme gjeni këtu.

Termini i caktuar nuk mund të shtyhet, madje as të bartet në një muaj tjetër vijues. Nëse nuk mund të paraqiteni me kohë në ose momentin e parashtrimit të kërkesës (ende) nuk mund të dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara, ju duhet të regjistroheni përsëri në listën e pritjes për një termin të ri.

Ju lutemi kuptoni që ambasada NUK MUND t'i përgjigjet pyetjeve në lidhje me terminet për Ballkanin Perëndimor (§ 26 Abs. 2 BeschV) me e-mail për shkak të mungesës së kapacitetit.

Parashtrimi i kërkesës për vizë: Dokumentacioni i kërkuar

Ju lutemi të plotësoni aplikacionin për vizë në kompjuter, printojeni atë 2x dhe sillni me vete kopjet e printuara në terminin tuaj në ambasadë.

Për më tepër, në ditën e parashtrimit të kërkesës ju duhet të dorëzoni në seksionin e vizave dokumentet vijuese:

Ju lutemi vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjuhën gjermane dhe të paraqiten në origjinal dhe 2 kopje.

  • 3 fotografi biometrike në format të pasaportës (jo më të vjetra se gjashtë muaj)
  • Pasaportën (me validitet për të paktën nëntë muaj)
  • Formularin Deklaratë për punësim ("Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis") të plotësuar në tërësi dhe të nënshkruar nga punëdhënësi (vetëm kontrata e punës nuk është e mjaftueshme)
  • Sigurimin shëndetësor të udhëtimit (INCOMING):
    • me validitet deri në 6 muaj brenda një viti
    • të vlefshëm nga data e parashtrimit të kërkesës

Kohëzgjatja e shqyrtimit pas parashtrimit të kërkesës për vizë

Kohëzgjatja e shqyrtimit dallon për secilin rast - pasi në procedurën e shqyrtimit, si rregull, duhet të përfshihen autoritetet e brendshme gjermane, në kohëzgjatjen e përpunimit të të cilave ambasada nuk mund të ndikojë. Vetëm pas kthimit të përgjigjes nga Gjermania ambasada mund të bëjë shqyrtimin përfundimtar dhe të merr një vendim. Koha e shqyrtimit në të shumtën e rasteve mund të zgjatë nga disa javë deri në muaj. Nëse personi ka qëndruar më parë për një periudhë më të gjatë në Gjermani, atëherë kohëzgjatja e shqyrtimit mund të jetë më e gjatë. Ju lutemi në 3 muajt e parë të përmbaheni nga pyetjet rreth shqyrtimit të kërkesës tuaj.

Kthimi i dokumenteve

Për kthimin e pasaportave, ambasada ka bashkëpunim me ndërmarrjen e postës DHL, e cila ofron shërbimet e saj në hapësirat e pritjes së ambasadës.

Ju lutemi blini një zarf të parapaguar dhe paraprakisht të adresuar në ditën e aplikimit; atë zarf e dorëzoni së bashku me kërkesën tuaj për vizë.

Pas shqyrtimit përfundimtar të kërkesës tuaj për vizë, ambasada i jep në dorëzim postës DHL zarfin tuaj me pasaportën dhe dokumentet përcjellëse. Ju mund të përdorni kodin e ndjekjes që keni marrë nga DHL kur keni blerë zarfin për të kontrolluar në çdo kohë nëse ambasada e ka dhënë në dorëzim zarfin tek DHL.