Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pyetjet e parashtruara më së shpeshti

17.04.2018 - FAQ

FAQ

Po. Ne se shfrytëzojmë sistemin e termineve të Ministrisë Federale për Punë të Jashtme, i cili është i njësuar në mbarë botën dhe në të cilin kanë qasje të gjithë të interesuarit. Nuk është as e nevojshme, as e dëshirueshme që ju të autorizoni një agjension, apo zyrë turistike për të caktuar një termin. Terminet kanë qenë, janë dhe mbeten falas.

Kërkoni tek kategoria e vizave llojin e vizës për të cilën dëshironi të caktoni një termin, vizë Shengen, apo vizë nacionale. Lexoni me kujdes informacionet në faqet përkatëse, para se të procesoni tutje tek terminet. Pasi të keni parashtruar me sukses kërkesën për një termin, ju do pranoni një numër të terminit. Ruajeni mirë atë numër dhe e-mailin që pranoni. Me anë të atij numri ne mund t’a definojmë terminin tuaj.

Keni kujdes të bëni terminin në kategorinë e duhur. Duhet të keni parasysh që nëse nuk e keni bërë një gjë të tillë, ju mund të ktheheni prapa tek sporteli i vizave.

Sigurohuni që ju dhe vetëm ju, keni qasje në atë adresë elektronike, në të cilën  ne më vonë do t‘jua dërgojmë konfirmimin e terminit. Konfirmimi përmban edhe numrin e terminit me anë të të cilit ne e kategorizojmë terminin tuaj.

Në këtë rast, ju duhet të bëni një kërkesë për një termin të ri dhe koha e pritjes fatkeqsisht fillon nga e para. Sistemi i termineve është i automatizuar, një ndërhyrje manuale në këtë sistem është shumë e komplikuar dhe kërkon kohë, prandaj një gjë e tillë nuk bëhet.

Në të kaluarën kemi konstatuar që disa agjensione apo zyra turistike përmes adresave të reja elektronike kanë kërkuar termine në ambasadë dhe pastaj ua kanë ofruar ato personave, vetëm kundrejtë një çmimi monetar. Ambasada Gjermane nuk e aprovon një praktikë të tillë dhe ju rekomandon të parashtroni vetë një kërkesë për termin me një adresë elektronike personale.

Kjo varet nga qëllimi i udhëtimit. Kërkesat për termin për secilën kategori përpunohen sipas radhës nga momenti i pranimt të tyre. Aktualisht, kërkesa për termine i ka tejkaluar kapacitetet e zyrës së vizave, prandaj për disa kategori të vizave koha e pritjes është e gjatë.


Kohët aktuale të pritjes

Për fat të keq, në Ambasadën Gjermane në Prishtinë duhet të llogaritni me afate më të gjata të pritjes për termine për të paraqitur e aplikacioneve për vizë.

Koha e pritjes për një aplikim për vizë varet nga kategoria e vizave. Ne Ju tërheqim vëmendjen shprehimisht se kohët e pritjes të cekura më lartë, janë parashikimet e bazuara në kapacitetet aktuale të përpunimit, të cilat përcaktohen nga faktorët që ndryshojnë.

Nëse e paraqitni sot kërkesën për termin, ju duhet të llogaritni siç parashikohet me këto kohë të pritjes:

 • Vizë Shengen - aktualisht asnjë informacion nuk është i mundur.
 • Vizë për bashkim familjar - 4 deri në 8 javë (varësisht nga zhvillimi i pandemisë)
 •  Punësim i kualifikuar me një diplomë të njohur në Gjermani (arsim profesional, apo studime universitare) / Vizë për Kartonin e kaltërt të BE-së - disa javë (varësisht nga zhvillimi i pandemisë)
 • Vizë për shkollim/kualifikim/Studime në Gjermani- nuk ka kohë të pritjes
 • Viza me qëllim fillimin e punësimit sipas Rregullës për Ballkanin Perëndimor - aktualisht asnjë informacion nuk është i mundur.
 • Dhënia e vizës për punësim sezonal/pushimeve semestraleaktualisht nuk është e mundur të caktoni termin ose të paraqisni një kërkesë

Aktualisht ofrohen terminet që janë kërkuar në muajt e paraqitur më poshtë:

 • Vizë Shengen - aktualisht nuk bëhet caktimi i termineve, pasi hyrja për këtë qëllim nuk është e mundur për shkak të kufizimeve aktuale të udhëtimit.
 • Vizë për bashkim familjar - qershor 2021
 •  Punësim i kualifikuar me një diplomë të njohur në Gjermani (arsim profesional, apo studime universitare) / Vizë për Kartonin e kaltërt të BE-së – mund 2021
 • Vizë për shkollim/kualifikim/Studime në Gjermani - nuk ka kohë të pritjes
 • Vizë me qëllim fillimin e punësimit sipas Rregullës për Ballkanin Perëndimor - aktualisht nuk bëhet caktimi i termineve, pasi hyrja për këtë qëllim nuk është e mundur për shkak të kufizimeve aktuale të udhëtimit.
 • Dhënia e vizës për punësim sezonal/pushimeve semestrale -aktualisht nuk bëhet caktimi i termineve

* SHENIM I RENDESISHEM  lidhur me terminet  me qëllim të fillimit të punësimit  sipas Rregullores së Ballkanit Perëndimor:


"Rregullorja aktuale e Ballkanit Perëndimor" (paragrafi 26 (2) i Rregullores së Punësimit) skadoi më 31 Dhjetor 2020. Rregullorja pasuese  hyri në fuqi më 1 janar 2021. Regjistrimet ekzistuese në listën e pritjes së mëparshëme  ishin të vlefshme vetëm për aplikimet sipas rregullores së vjetër e cila  skadoi më 31 dhjetor  2020 dhe prandaj nuk mund të merren më parasysh. Sapo të hiqen kufizimet aktuale të hyrjes në lidhje me pandeminë, terminet t e aplikimit për viza sipas rregullores së re të Ballkanit Perëndimor do të caktohen veçmas për çdo muaj. Nëse dëshironi të aplikoni për një vizë, atëherë duhet të futni datën tuaj të dëshiruar në një listë në faqen e internetit të ambasadës, e cila do të aktualizohet  çdo muaj. Se cila do të jetë procedura e saktë do të shpjegojmë në kohën e duhur. Më shumë informacion mund të gjeni këtu.


Përkundrazi, ju rrezikoni të humbni terminin tuaj paraprak. Kërkesat e përsëritura mund të devijojnë planifikimet tona dhe në këtë mënyrë ju do t’ua pamundësonit personave të tjerë caktimin e një termini më të hershëm. Në i refuzojmë kërkesat e përsëritura, në dëm tuajin.

Ministrisë Federale për Punë të Jashtme i janë të njohura dy probleme eventuale:

 • Ju jeni duke përdorur shfletuesin (browser) safari në një kompjuter të brendit Macintosh
 • Ju e keni hapur faqen e termineve drejtëpërdrejtë, apo nëpërmjet ndonjë vegëze (link) në shfletuesin tuaj.

Me shfletuesit mozilla firefox, google chrome, ose internet explorer nuk do të keni probleme. E rëndësishme është që secilën herë të hyni në faqen e termineve nëpërmjet faqes zyrtare të ambasadës, e jo drejtëpërdrejtë

Jo. Numri i pasaportës është një indikator unik, i cili pamundëson rezervime të shumëfishta. Keni kujdes dhe vendosni numrin e saktë të pasaportës. Fatkeqësisht duhet t’ju kthejmë tek zyra e vizave, në rast të mospërputhjes së numrit tuaj në pasaportë dhe atij në kerkesën për termin.

Pyetje rreth statusit  të precedurave për viza munden të bëhen nëpërmjet formularit kontaktues, vetëm nëse:

 • ju keni parashtraur një kërkesë për vizë-Shengen dhe jeni duke pritur përgjigjen që prej 15, apo më shumë ditëve
 • ju keni parashtraur një kërkesë për vizë nacionale dhe jeni duke pritur përgjigjen që prej 3, apo më shumë muajve

Mirëpo fillimisht luteni të pritni deri sa të kalojnë afatet e lartëcekura.

Luteni që në formularin kontaktues të shënoni adresën elektronike, të cilën edhe keni dhënë gjatë parashtrimit të kërkesës tuaj për vizë. Ne parimisht nuk ju përgjigjemi kërkesave nga adresat elektronike, të cilat iu përkasin agjensioneve dhe zyrave të ndryshme turistike.

 

Ne përpiqemi të shqyrtojmë kërkesën tuaj për vizë sa më shpejtë të jetë e mundur. Një njoftim i përgjithshëm mbi kohën e shqyrtimit të kërkesës tuaj, për fat të keq nuk është i mundur sepse, çdo kërkesë për vizë shqyrtohet në mënyrë individuale. Në momentin e dorëzimit të dokumentacionit tuaj, ju do të merrni datën e marrjes së përgjigjës. Si pikë udhëzimi vlenë në parim:

 • Vizë turistike: një javë
 • Vizë zyrtare: një javë
 • Studime: së paku katër javë


Ne nuk mund të japim informacione mbi kohën e shqyrtimit për kërkesat e vizave me qëllim të bashkimit familjar dhe punësimit në Gjermani. Ky shqyrtim varet nga disa faktorë, tek të cilët ne s’mund të ndikojmë. Ndër të tjera, ne duhet të kontaktojmë zyrën për të huajt në vendbanimin tuaj të ardhshëm. Ju lutem, mos bëni pyetje për gjendjen e kërkesës suaj në tre muajt e parë, nga momenti i dorëzimit të kërkesës.

Jo. Ju duhet të aplikoni për vizë në ambasadën e atij shteti, në të cilin do të qëndroni në pjesën më të madhe të kohës. Vetëm në rast se ju do të qëndroni për një kohë të njejtë në disa shtete të Shengenit, atëherë duhet të parashtroni kërkesën për vizë në ambasadën e shtetit të parë të hyrjes.

Shembull:

Ju dëshironi të udhëtoni në Gjermani dhe keni rezervuar një fluturim nga Prishtina për në Gjermani me ndërrim aeroplani në Selanik (Greqi).

Në këtë rast ju duhet të parashtroni një kërkesë për vizë në Ambasadën Gjermane Prishtinë, meqenëse shteti gjerman është destinacioni juaj kryesor. Parashtrimi i kërkesës për vizë në Zyrën Ndërlidhëse të Greqisë nuk është i lejuueshëm.

Jo, asesi! Ju rrezikoni një gjobë monetare (ose edhe burgim), do të largoheni nga zona Shengen (ose edhe dëboheni) dhe do të merrni një ndalim hyrje në tërë zonën Shengen për disa vite (Neni 95 nga Ligji i Qëndrimit).

Fatkeqësisht jo. Ju duhet të ktheheni dhe të parashtroni këtu një kërkesë për bashkim familjar. Viza Shengen vlenë gjithëmonë vetëm për qëndrime afatshkurtëra, deri në tre muaj brenda një gjashtëmujori. Informata për qëndrime afatgjata gjeni në rubrikën viza nacionale