Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bashkim familjar

Auf dem Foto sind Vater, Tochter, Sohn und Mutter vor einem Sofa auf dem Boden sitzend, abgebildet.

vierköpfige Familie, © Colourbox

10.04.2018 -

Përmbajtje të tjera

Parimisht për tërheqje të bashkëshortes/it dueht të paraqiten dëshmi elementare të mbi njohuritë e gjuhës gjermane (Niveli A-1 Korniza e Përgjithshme Evropiane e Referencave (GER) për Gjuhët). Kjo…

Njohuritë e nevojshme gjuhësore brenda tërheqjes së bashkëshortes/it