Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shofer profesionist në transportin e mallrave dhe udhëtarëve

Camião na autoestrada

Camião na autoestrada, © Colourbox.de

20.02.2024 -


Kush mund të punojë si shofer profesionist në Gjermani?

Nëse posedoni patentë shofer në kategoritë C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE për transportin e mallrave dhe/ose të udhëtarëve atëherë mund të punoni si shofer profesionist në Gjermani.

Për hyrjen në Gjermani me qëllim nisjen e një marrëdhënie punësimi do të vazhdojë të jetë e nevojshme pajisja me vizë, për të cilën duhet të aplikoni pranë Ambasadës Gjermane.

Punëkërkuesit me kualifikim të pamjaftueshëm, ose kualifikim profesional që nuk njihet në Gjermani, nuk mund të aplikojnë në këtë kategori.

Parakushti: Leje qarkullimi EU/EWR dhe kualifikimi bazik

Parakushtet për punësimin si shofer profesionist në transportin e mallrave dhe udhëtarëve në Gjermani sipas nenit 24a të rregullorës së punësimit janë:

 • posedimi i një lejeje të qarkullimit EU / EWR dhe
 • kualifikimi bazik sipas udhëzimit 2003/59/EG të Parlamentit Europian dhe të Këshillit Europian të datës 15.07.2003 përkatësisht kualifikim bazik sipas nenit 2 të ligjit për kualifikim për shofer profesionist (BKrFQK) dhe/ose aftësimi i mëtejshem sipas nenit 5 BKrFQG.

Nëse posedoni një leje qarkullimi EU/EWR si dhe kualifikim bazik atëherë mund të aplikoni për një vizë pune si shofer profesionist sipas nenit 24a par.1 të rregullorës së punësimit. (Alternativa e parë)

Nese nuk posedoni ende një leje qarkullimi EU/EWR dhe/ose kualifikim bazik atëherë sipas nenit 24a par.2 të rregullorës së punësimit, mund të aplikoni për një vizë me qëllim të realizimit të një maseje të kualifikimit tek një punëdhënës gjerman. (Alternativa e dytë)

Caktimi i terminit për aplikim për vizë

Ju lutemi së pari përpiloni të gjitha dokumentet për aplikimin për vizë dhe dërgojini ato përmes skanimit të emailit në visa@pris.diplo.de . Pas pranimit të dokumenteve të plota, zakonisht do të caktohet një termin brenda disa javësh. Eventualisht brenda një-dy javëve pas regjistrimit ju do të pranoni fillimisht një e-mail në adresën e dhënë gjatë regjistrimit për termin me lutjen për t'i dërguar paraprakisht disa dokumente me e-mail. Prandaj luteni që të kontrolloni rregullisht kutinë tuaj të postës elektronike.

Dorëzimi personal i aplikacionit: Dokumentet e nevojshme

Ju lutemi të përpiloni një aplikim elektronik, ta shtypni atë dhe e sillni me vete në termin në ambasadë.

Përveç kësaj, në ditën e paraqitjes tuaj personale për aplikim në zyrën e vizave, nga ju na nevojiten dokumentet në vijim:

Ju lutem vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjermanisht, të paraqitura në origjinal dhe me një kopje (pa kopje me ngjyra) dhe dokumentet nuk duhet të jenë të kapura

 • 2 fotografi pasaporte biometrike (jo me te vjetra se gjashtë muaj)
 • Pasaporta (me vlefshmëri së paku gjashtë muaj)
 • Tarifa e vizës në lartësi prej 75 EUR, para në dorë
 • Certifikata e vendbanimit ( jo më e vjetër se gjashtë muaj )
 • Sigurimi shëndetësor i udhëtimit (INCOMING):
  • I vlefshëm deri në gjashtë muaj brenda vitit
  • I vlefshëm nga data e aplikimit për vizë
 • Udhëzimi i printuar dhe i nënshkruar për plotësinë e dokumenteve dhe informacionin e pasaktë në procesin e vizave
 • CV e plotë 
 • Vërejtje për aplikuesit nga mosha 45-vjeçare:
  • Dëshmi për sigurimin e mjaftueshëm të pensionit
   • dëshmia ofrohet përmes:
    • dëshmia e pagës - paga duhet të jetë së paku 55 përqind nga pragu vjetor i të ardhurave për sigurimin e përgjithshëm pensional, ( shiko shpenzimet e mjeteve të jetesës në gjermani ) ose:
    • sigurimi adekuat i pensionit 
     • Vërtetimi i të drejtave të fituara tashmë nga sigurimi i pensionit privat / i jetës ose
     • Evidentimi i pasurive të paluajtshme me ekstrakt kadastral dhe vlerësimi i fundit tatimor për pronën ose
     • pasuri të tjera

Përtej dokumenteve të listuara, varësisht nga rasti kërkohen edhe dokumentet e mëposhtme:

Alternativa 1:

Ju posedoni një leje qarkullimi EU/EWR si dhe kualifikim bazik :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Patentë shoferin tuaj të BE ose EEA të klasave C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE
 • Kontrata e punës, në origjinal dhe e nënshkruar nga punëdhënësi dhe nga Ju
 • Deklarata mbi marrëdhenien e punësimit, jo më e vjetër se 6 muaj, e plotësuar plotësisht dhe e nënshkruar nga punëdhënësi
 • Fleta shtesë ‚‘C‘‘ e deklarates së punësimit
  • Në origjinal, e plotësuar dhe nënshkuar nga punëdhënesi. Në këtë deklaratë punëdhënësi Juaj vërteton se cilen patent shofer e posedoni, cilat kualifikime bazë i keni dhe cila ecuri do të ndiqet deri te punësimi Juaj në transportimin komercial të mallrave.

                        Fletën shtesë C e gjeni këtu.

                        Sqarimet rreth plotësimit të fletës shtesë C i gjeni këtu

 • CV-në tuaj në origjinal dhe të nënshkruar nga Ju

Alternativa 2:

Nëse keni nevojë për trajnim të mëtejshëm derisa të merrni një leje drejtimi të vlefshme dhe/ose kualifikime bazë dhe duhet të keni një punë tjetër derisa të filloni të punoni si shofer profesionist, atëherë ju lutemi sillni gjithashtu dokumentet e mëposhtme për këtë punë të përkohshme:

 • Patentë shoferin tuaj të klasave C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE
 • Kontrata e punës, në origjinal dhe e nënshkruar nga punëdhënësi dhe nga Ju
 • Deklarata mbi marrëdhënien e punës në origjinal, për punësim tjetër gjatë masës së kualifikimit përkatësisht përkthimit të patentë shoferit, jo më e vjetër se 6 muaj, e plotësuar plotësisht ( cdo pikë ) dhe nënshkruar nga punëdhënësi.

  Në nr. 7.4. në deklaratë, punëdhënësi duhet të konfirmojë se kontrata e punës përmban detyrimin për të marrë pjesë në masat për arritjen e kërkesave të nevojshme për ushtrimin e profesionit të shoferit profesionist në transportin rrugor të mallrave ose pasagjerëve me autobus dhe se kushtet e punës gjatë periudhës së masave janë parashikuar në atë mënyrë janë që leja e drejtimit dhe kualifikimet e kërkuara, përfshirë lëshimin e dokumenteve të nevojshme, të merren brenda 15 muajve. Punëdhënësit i rekomandohet të pyesë për nivelet standarde të pagave lokale nga Agjencia Federale e Punësimit në Gjermani përpara se të lidh kontratën.

 • Deklarata e marrëdhënies së punës në origjinal për punësimin pas përfundimit të masës së kualifikimit ose marrjes së lejes gjermane të drejtimit (jo më e vjetër se 6 muaj, në origjinal) e plotësuar plotësisht ( cdo pikë ) dhe e nënshkruar nga punëdhënësi. Punëdhënësit i rekomandohet të pyesë për nivelet standarde të pagave lokale nga Agjencia Federale e Punësimit në Gjermani përpara se të lidh kontratën.

 • Fleta shtesë ‚‘C‘‘ e deklarates së punësimit, 

  • Në origjinal, e plotësuar dhe nënshkuar nga punëdhënesi. Në këtë deklaratë punëdhënësi Juaj vërteton se cilen patent shofer e posedoni, cilat kualifikime bazë i keni dhe cila ecuri do të ndiqet deri te punësimi Juaj në transportimin komercial të mallrave.

                        Fletën shtesë C e gjeni këtu.

                        Sqarimet rreth plotësimit të fletës shtesë C i gjeni këtu

 • CV-në tuaj në origjinal dhe të nënshkruar nga Ju

 • Konfirmimin e regjistrimit nga ofruesi i masës për pjesëmarrje në kurs(et) ose provime për marrjen e patentës gjermane të drejtimit dhe/ose kualifikimin bazë/kualifikimin bazë të përshpejtuar dhe/ose, në rastin e zotërimit në përputhje me seksionin 4 BKrFQG , për trajnime të mëtejshme ose kontratën e trajnimit me një autoshkollë në Gjermani

 • Nëse është e aplikueshme, konfirmimi i regjistrimit nga ofruesi i kursit të gjuhës

Për të minimizuar pyetjet, rekomandohet gjithashtu të bashkëngjitni kopje të dëshmive të masave të planifikuara. 

           

Ju lutem vini re: Përtej dokumenteve të listuara, varësisht nga rasti mund të kërkohen edhe dokumente te tjera. Për këtë qëllim, ambasada ju kërkon të ofroni një email private në të cilen ju mund të kontaktoheni gjatë tërë procedures së aplikimit.


Koha e procesimit pas dorëzimit personal të aplikacionit

Koha e procesimit varion shumë, pasi në vazhdim të procedurës duhet të përfshihen autoritete të brendshme gjermane, në kohën e procesimit të të cilave ambasada nuk ka kurfarë ndikimi. Tek pas marrjes së përgjigjeve nga Gjermania, mund të pasojë shqyrtimi përfundimtar dhe vendimi nga ana e ambasadës. Si rregull duhet llogaritur me një kohë të procesimit prej disa javëve. Veçanërisht, nëse keni qëndruar një herë më parë për një kohë të gjatë në Gjermani, koha e procesimit mund të zgjatet.

Kthimi i dokumentacionit

Për kthimin e pasaportave ambasada bashkëpunon me shërbimin postar DHL, i cili shërbimet e tij i ofron në sallat e pritjes brenda ambientit të ambasadës.

Ju lutemi blini një zarf të parapaguar dhe me adresë dhe dorëzojeni atë bashkë me aplikacionin tuaj në sportel të zyrës së vizave.

Sapo të ketë përfunduar procesimi i aplikacionit tuaj, ambasada e dorëzon zarfin me pasaportën dhe eventualisht dokumentet e tjera në DHL për ta dërguar. Përmes kodit të gjurmimit, të cilin e pranoni në momentin e blerjes së zarfit nga DHL, ju mund në çdo kohë të kontrolloni, nëse ambasada e ka dorëzuar zarfin në DHL.

Ju lutemi që pas pranimit të pasaportes tuaj të verifikoni korrektësinë e të dhënave personale dhe të dhënat e udhëtimit në vizë. Përmirësimet janë parimisht të mundura nëse lajmëroni gabimet eventuale menjëher. Nëse gabimet eventuale lajmërohen më vonë, atëher mund të kërkohen tarifa shtesë. Në rast se gjeni pasaktësi ne vizë atëher ju lutem i drejtoheni ambasadës menjëher përmes email-it zyrtar visa@pris.diplo.de