Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Karta e mundësive për kërkim të vendit të punës

Loupe sur le mot Job

Recherche d'emploi, © Colourbox

31.05.2024 -

Cka është karta e mundësive për kërkim të vendit të punës?

Karta e mundësive është e përshtatshme për ju nëse nuk keni ende një ofertë të përhershme pune, por dëshironi të kërkoni fillimisht një punë në Gjermani.


Kush mund të aplikojë për një kartë mundësi kërkimi pune?

Opsioni 1:

Ju keni një kualifikim të huaj profesional ose akademik që njihet plotësisht në Gjermani. Përndryshe, ju keni fituar kualifikimin tuaj universitar ose profesional në Gjermani.

Opsioni 2:

Nëse kualifikimi juaj nuk njihet në Gjermani ose nuk është i krahasueshëm, mund të aplikoni për një kartë mundësie për kërkim pune duke plotësuar kërkesat e mëposhtme.

Ju lutemi vini re se tre kërkesat e përmendura duhet të plotësohen në mënyrë kumulative.

 • 1. Ju keni përfunduar me sukses formimin profesional ose akademik. Është e rëndësishme që ky kualifikim të njihet nga shteti në vendin ku është fituar. Për një kualifikim profesional, është gjithashtu e nevojshme që të përfshijë një periudhë aftësimi prej të paktën dy vjetësh. Si dëshmi për aplikimin për vizë, ju nevojiten informacione pozitive për këtë kualifikim, për të cilin mund të aplikoni online në Zyrën Qendrore për Arsimin e Huaj
  • Përndryshe, ju mund të zëvendësoni informacionin pozitiv për kualifikimin tuaj të huaj nga Zyra Qendrore për Arsimin e Huaj përmes plotësimit të njërës nga kërkesat e mëposhtme:
   • Aftësimi në Kategorinë A në një dhomë të tregtisë së huaj (AHK) që plotëson kërkesat e Aktit të arsimimit Profesional për aftësimin profesional. Ju mund të merrni më shumë informacion nga dhoma e tregtisë së huaj në vendin ku keni marrë diplomën tuaj. Informacione të përgjithshme mund të gjenden në webfaqen e Institutit Federal për Formim Profesional.
   • Njoftimi nga autoriteti përgjegjës gjerman në procesin e njohjes për ekuivalencën e pjesshme të kualifikimit tuaj me një kualifikim gjerman (i ashtuquajturi vendim deficiti) –> shih pikën 3. Ekuivalenca e kualifikimit
 • 2. Aftësi të gjuhës gjermane të paktën në nivelin A1 të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët (GER) OSE aftësi të gjuhës angleze të paktën në nivelin B2 (GER).
 • 3. Të paktën 6 pikë bazuar në kërkesat e mëposhtme. Pikët jepen si më poshtë:
  • Ekuivalenca e kualifikimit - 4 pikë:
   • Dëshmia e ekuivalencës së pjesshme të kualifikimit tuaj me një kualifikim gjerman duhet të sigurohet me një vendim nga autoriteti përgjegjës gjerman në procesin e njohjes.
   • Këto katër pika fitohen edhe në rastin e një profesioni të rregulluar,  që kërkon ende masa kompensuese për licencën e ushtrimit të profesionit.
  • Kualifikimi në profesionin e mungesës -1 pikë:
   • Profesionet e përfshira mund të gjenden në grupet 132, 133, 134, 21, 221, 222, 225, 226, 23 ose 25 të Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Profesioneve. Profesionet përfshijnë në veçanti:
    • disa udhëheqës të kualifikuar
    • shkencëtar i shkencave natyrore
    • matematikanë dhe inxhinierë
    • disa profesione shëndetësore (përfshirë mjekësinë njerëzore, veterinerët, farmacistët, etj.)
    • mësimdhënës/e
    • profesionistë të IT-së
   • Për një listë të detajuar të profesioneve të përfshira, ju lutemi referojuni Rekomandimit të Komisionit të 29 tetorit 2009 mbi përdorimin e Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Profesioneve (ISCO-08)
  • Përvoja profesionale:
   • Mund të njihet vetëm përvoja e mëparshme profesionale që keni fituar pas diplomimit dhe që lidhet me kualifikimet tuaja formale
   • Për këtë ju mund të merrni dy ose tre pikë
    • 2 pikë për të paktën dy vjet përvojë profesionale në pesë vitet e fundit
    • 3 pikë për të paktën pesë vjet përvojë profesionale në shtatë vitet e fundit
  • Njohuri gjuhësore:
   • Njohuritë gjuhësore duhet të dëshmohen nëpërmjet certifikatave gjuhësore të certifikuara nga ALTE. Këtu mund të gjeni një listë të certifikatave të gjuhës që mund të njihen.
   • Ju mund të merrni pikë për aftësitë e gjuhës gjermane dhe angleze. Ju lutemi vini re se ju mund të merrni një, dy ose tre pikë për aftësitë tuaja të gjuhës gjermane. Niveli më i lartë i gjuhës që mund të dëshmoni me një certifikatë do të merret parasysh.
   • Njohuri të gjuhës gjermane:
    • Niveli A2 - 1 pikë ose
    • Niveli B1 - 2 pikë ose
    • Niveli B2 ose më lartë- 3 pikë
   • Njohuri të gjuhës angleze:
    • Niveli C1 - 1 pikë
  • Mosha:
   • Nëse aplikoni më së voni deri në ditëlindjen tuaj të 35-të - dy pikë
   • Nëse aplikoni më së voni deri në ditëlindjen tuaj të 40-të (dhe nga dita pas ditëlindjes tuaj të 35-të) - një pikë
   • Nëse aplikoni një ditë pas ditëlindjes tuaj të 40-të - nuk ka pikë
  • Qëndrimi i mëparshëm në Gjermani - 1 pikë
   • Ju do ta merrni këtë pikë nëse mund të provoni se keni banuar ligjërisht dhe vazhdimisht në Gjermani për të paktën gjashtë muaj në pesë vitet e fundit. Këto përfshijnë, për shembull, qëndrimet për studime, kurse gjuhësore ose punësim. Përjashtohen qëndrimet thjesht turistike ose vizitore. Si provë, mund të paraqisni kopje të pasaportave të vjetra dhe të vizave dhe vulave të hyrjes që ato përmbajnë.
  • Potenciali i bashkëshortit si fuqi e kualifikuar - 1 pikë
   • Këtë pikë do ta merrni nëse jeni i martuar dhe dëshironi të emigroni në Gjermani me partnerin tuaj dhe partneri juaj tashmë i plotëson kërkesat për Kartën e Mundësisë.
   • E rëndësishme: bashkëshorti juaj duhet gjithashtu të plotësojë kërkesat bazë (shih pikat 1 dhe 2 për opsionin 2) dhe të arrijë 5 pikë ose të plotësojë kërkesat sipas opsionit 1 dhe viza duhet të aplikohet në të njëjtën zyrë vizash dhe hyrja duhet të bëhet së bashku ose duhet të synohet hyrja e përbashkët.

Testi individual: A i plotësoj kërkesat?

Ju mund të gjeni një test individual për të kontrolluar nëse i plotësoni kërkesat në webfaqen Make it in Germany.

A mund të punoj menjëherë me kartën e mundësive?

Për sa kohë që jeni ende në kërkim të punësimit fitimprurës, ju lejohet të keni një ose më shumë punë dytësore për një maksimum prej 20 orësh në javë. Ju lutemi vini re se nuk ju lejohet të kryeni asnjë aktivitet që kërkon një licencë profesionale nëse nuk e keni tashmë një të tillë. Përveç kësaj, si pjesë e kërkimit tuaj të punës, ju mund të merrni një punësim provë për një maksimum prej dy javësh për punëdhënës. Punësimi provë duhet të synojë punësimin e kualifikuar, aftësimin profesional ose marrjen e një mase kualifikimi.

Caktimi i terminit për aplikim për vizë

Ju lutemi kompletoni fillimisht të gjitha dokumentet për aplikimin për vizë dhe më pas regjistrohuni për një termin në kategorinë "Masë përshtatjeje me ekuivalencë të pjesshme, kartë mundësie, të vetëpunësuar, etj." përmes sistemit për caktimin e termineve në webfaqen e ambasadës. Nën kategorinë "Punëdhënësi", ju lutemi perzgjedhni "Kartën e Mundësisë (Opsioni 1 ose Opsioni 2)". Eventualisht brenda një-dy javëve pas regjistrimit ju do të pranoni fillimisht një e-mail në adresën e dhënë gjatë regjistrimit për termin me lutjen për t'i dërguar paraprakisht disa dokumente me e-mail. Prandaj luteni që të kontrolloni rregullisht kutinë tuaj të postës elektronike.

Dokumentet e kërkuara:

Ju lutemi të përpiloni një aplikacion Elektronik për vizë, ta shtypni atë dhe ta sillni me vete në termin në ambasadë.

Përveç kësaj, në ditën e paraqitjes tuaj personale për aplikim në zyrën e vizave, nga ju na nevojiten dokumentet në vijim:

Ju lutem vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjermanisht, të paraqitura në origjinal dhe me një kopje (pa kopje me ngjyra) dhe dokumentet nuk duhet të jenë të kapura!

 • 2 fotografi pasaporte biometrike (të bëra në gjashtë muajt e fundit)
 • Pasaporta e udhëtimit (me vlefshmëri së paku gjashtë muaj)
 • Tarifa e vizës në lartësi prej 75 EUR, para në dorë, luteni të sillni me vete tarifën e saktë të vizës, pra shumën e saktë në termin.
 • Certifikatë e vendbanimit (jo më e vjetër se gjashtë muaj)
 • CV në gjermanisht për karrierën tuaj profesionale të deritanishme.
 • Letër motivimi me informacion në lidhje me kërkimin tuaj të planifikuar të punës, duke përfshirë informacionin e mëposhtëm
  • fusha në të cilën planifikoni të kërkoni një punë
  • rajoni prioritar në të cilin do të zhvillohet kërkimi i punës
  • vendndodhja e planifikuar
  • akomodimi (përfshirë detajet e adresës, rezervimin e akomodimit nëse është e nevojshme, ftesën e miqve/të njohurve nëse qëndrimi i natës është atje, etj.)
  • arsyeja pse dëshironi të kërkoni një vend pune në gjermani
 • Nëse e posedoni: Dëshmi për përgatitjen tuaj për të kërkuar punë (p.sh. ftesë për intervista pune, etj.)
 • Dëshmi e sigurimit të mjeteve të jetesës
  • Jetesa mund të vërtetohet si më poshtë:
   • Deklarata e garancionit në një formular zyrtar, duke përfshirë pikat e mëposhtme:
    • kohëzgjatja e qëndrimit tuaj të planifikuar
    • tregimi i qëllimit të kartës së mundësive
    • aftësia financiare e personit që garanton duhet të provohet. Opsioni "glaubhaft gemacht" nuk mund të pranohet.
   • ose :   Llogaria e bllokuar për një minimum prej tre dhe maksimumi dymbëdhjetë muaj.
    • Informacioni mbi shumën e kërkuar mujore të llogarisë së bllokuar mund të gjendet në pasqyrën e kostove të jetesës në Gjermani në "karten e mundësive".
    • Jeni të lirë të zgjidhni ofruesin. Informacioni rreth ofruesve mund të gjendet në internet. Për fat të keq, për arsye ligjore, ambasada nuk mund të japë asnjë informacion apo edhe rekomandime për ofruesit.
   • dhe gjithashtu, nëse është e posedoni: dëshmi e punësimit dytësor me kontratë me maksimum 20 orë/javë (kontrata e punës, duke përfshirë informacionin për kohëzgjatjen e punësimit, orarin e punës, pagën, etj.)
    • përfitimi financiar për punën me kohë të pjesshme mund të kompensohet me shumën e kërkuar për të siguruar shpenzimet e jetesës. Ju lutemi vini re se çdo mungesë në normën e kërkuar të jetesës duhet të mbulohet nga një llogari e bllokuar.
  • Sigurimi shëndetësor që mbulon të gjithë periudhën e planifikuar.
   • Ju lutemi vini re se karta e mundësisë mund të lëshohet për një maksimum prej një viti. Një vizë për një vit mund të jepet vetëm nëse vërtetohet sigurimi shëndetësor për të gjithë vitin. Nëse mund të siguroni vërtetimin e sigurimit shëndetësor vetëm për një periudhë më të shkurtër kohore (p.sh. gjysmë viti), një vizë mund të lëshohet për një maksimum të kësaj periudhe.
  • Udhëzimi i printuar dhe i nënshkruar për plotësinë e dokumenteve dhe informacionin e pasaktë në procesin e vizave.

Në varësi të opsionit, duhet të dorëzohen edhe dokumentet e mëposhtme:

Opsioni 1:

 • Dëshmi e aftësimit profesional ose diplomës universitare
 • Njohja e ekuivalencës së kualifikimit profesional/diplomës universitare nga organi përgjegjës
 • Nëse është e nevojshme, një licencë profesionale për ushtrimin e profesionit (nëse punësimi i planifikuar e kërkon një të tillë)

Opsioni 2:

 • Informacion nga Zyra Qendrore për Arsimin e Huaj për kualifikimin tuaj
  • Përndryshe, vërtetimi i trajnimit të Kategorisë A në një dhomë të huaj tregtare ose një vendim nga autoriteti përgjegjës gjerman në procesin e njohjes për ekuivalencën e pjesshme të kualifikimit tuaj me një kualifikim gjerman (i ashtuquajturi vendim deficiti)
 • Dëshmi për aftësitë e gjuhës gjermane të paktën në nivelin A1 të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët (GER) OSE aftësitë e gjuhës angleze të paktën në nivelin B2 (GER)
 • Vërtetimi i kërkesave përkatëse për të cilat do të merrni pikë (të paktën 6 pikë)
  • Ekuivalenca e kualifikimeve - Njoftimi nga autoriteti përgjegjës gjerman në procesin e njohjes për ekuivalencën e pjesshme të kualifikimit tuaj me një kualifikim gjerman.
  • Kualifikimet në një profesion me mungesë - letër motivimi që tregon se cilin profesion do të dëshironit të ushtroni
  • Përvoja profesionale - letra rekomandimi/referencat e punësimit nga punëdhënësit e mëparshëm ose kontratat e mëparshme të punës dhe trusti ose, nëse punoni jashtë vendit, dëshmi të tjera të pensionit/sigurimeve shoqërore
  • Njohuri gjuhësore - certifikata gjuhësore
  • Mosha - nuk kërkohet dëshmi shtesë, mund të vërtetohet duke paraqitur pasaportën tuaj
  • Qëndrimi i mëparshëm në Gjermani - kopjet e pasaportave të vjetra dhe vizave dhe vulave të hyrjes që gjenden në to
  • Potenciali i bashkëshortit si fuqi e kualifikuar - Dëshmi me dokumentet e mëposhtme:
   • Certifikata e martesës nga shteti në të cilin keni lidhur kurorë 
    • tek certifikatat kosovare me vulë vërtetuese nga MPB-ja dhe nëse është e nevojshme të legalizuar
    • për certifikatat e lëshuara nga vendet e tjera, në varësi nga vendi i lëshimit mund të kërkohet legalizimi apo vulë apostile në certifikatë. Luteni të informoheni ne webfaqen e përfaqësisë diplomatike rreth kërkesave përkatëse.
   • Dëshmia e kualifikimeve të bashkëshortit dhe njoftimet përkatëse të njohjes nga autoritetet përgjegjëse (shih më lart) dhe
   • Vërtetim që bashkëshorti ka arritur të paktën 5 pikë (arritja e 5 pikëve duhet të vërtetohet duke paraqitur provat e përshkruara më sipër)

Koha e përpunimit pas dorëzimit të aplikacionit 

Në parim, duhet të pritet një kohë përpunimi prej dy deri në katër javë pasi të jenë dorëzuar të gjitha dokumentet e kërkuara. Megjithatë, koha e përpunimit mund të jetë më e gjatë, veçanërisht nëse keni qëndruar më parë në Gjermani për një periudhë më të gjatë kohore.

Kthimi i dokumentacionit

Për kthimin e pasaportave ambasada bashkëpunon me shërbimin postar DHL, i cili shërbimet e tij i ofron në sallat e pritjes brenda ambientit të ambasadës.

Ju lutemi blini një zarf të parapagurar dhe me adresë dhe dorëzojeni atë bashkë me aplikacionin tuaj në sportel të zyrës së vizave.

Sapo të ketë përfunduar procesimi i aplikacionit  tuaj, ambasada e dorëzon zarfin me pasaportën dhe eventualisht dokumentet e tjera në DHL për ta dërguar. Përmes kodit të gjurmimit, të cilin e pranoni në momentin e blerjes së zarfit nga DHL, ju mund në çdo kohë të kontrolloni, nëse ambasada e ka dorëzuar zarfin në DHL.

Ju lutemi që pas pranimit të pasaportes tuaj të verifikoni korrektësinë e të dhënave personale dhe të dhënat e udhëtimit në vizë. Përmirësimet janë parimisht të mundura nëse lajmëroni gabimet eventuale menjëher. Nëse gabimet eventuale lajmërohen më vonë, atëher mund të kërkohen tarifa shtesë. Në rast se gjeni pasaktësi ne vizë atëher ju lutem i drejtoheni ambasadës menjëher përmes email-it zyrtar visa@pris.diplo.de