Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bashkim familjar

finger Familie

finger Familie, © ColourBox

29.01.2021 -

Kërkesa për Termin

Ju duhet të caktoni një termin për të aplikuar. Për ta bërë këtë, regjistrohuni në listen e pritjes për termin dhe në kohën e duhur do të merrni një email me datën e terminit. Ju lutemi sigurohuni që gjithmonë të keni qasje në postën elektronike që specifikoni në kërkesën tuaj për takim. Konfirmimi i terminit do të dërgohet vetëm në këtë email.

Informacionet mbi kohën aktuale të pritjes mund të gjenden këtu.

Intervistë personale në sektorin e vizave

Ju lutemi plotësoni një formular per aplikim në kompjuter dhe shtypeni atë në 2 kopje. Përveç kësaj, na nevojiten dokumentet në vijim.

Ju lutemi vini re: Të gjitha dokumentet duhet të jenë të përkthyera në gjuhën gjermane dhe të paraqiten në origjinal dhe 2 kopje.


 • 3 fotografi biometrike të pasaportës (jo më të vjetra se gjashtë muaj)
 • Pasaporta e udhëtimit (me vlefshmëri së paku gjashtë muaj)
 • Çertifikata e lindjes
 • Çertifikata familjare (jo më e vjetër se gjashtë muaj)
 • Çertifikata aktuale e vendbanimit nga bashkëshorti/ja që jeton në Gjermani
 •  Kopja e pasaportës së bashkëshortit/es ose letëternjoftimi
 •  Kopja e lejeqëndrimit të vlefshëm së bashkëshortit/es
 • Nëse njëri nga bashkëshortët ka qenë me herët i martuar, duhet të dorëzohen të gjitha aktgjykimet e shkurorëzimeve të mëhershme

 •  Nëse bashkëshorti / bashkëshortja nuk ka nënshtetësi gjermane sigurimi shëndetësor i udhëtimit (INCOMING)
 • i vlefshëm për 3 muaj brenda vitit
 • i vlefshëm nga data e parashtrimit të kërkesës për vizë


Na duhen gjithashtu dokumentet e mëposhtme, varësisht nga lloji i bashkimit familjar që po bëni. Ju lutemi zgjidhni kategorinë e duhur.

 • Çertifikata e martesës
 • Nëse ndonjëri prej bashkëshortëve ka qenë i mitur gjatë lidhjes së martesës: Vendimi i gjykatës mbi pëlqimin e prindërve për lidhjen e kësaj martese
 • Dëshmi mbi njohuri elementare të gjuhës gjermane (Nivelin A1 të Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës për Gjuhët)

Shënim: Ligji parashikon përjashtime nga dëshmia e njohurive themelore të gjuhës gjermane.

 • Kopje e vërtetuar e pasaportës së bashkëshortit/es  tuaj
 • Çertifikata e martesës
 • Kontrata aktuale e qeras së bashkëshortit/es
 • Kontrata aktuale e punës se bashkëshortit/es dhe vërtetimet zyrtare të rrogës për 3 muajt e fundit

 • Vërtetimi i lajmërimit të lidhjes së martesës në zyrën e ofiqarisë në Gjermani  (§ 13 Abs. 4 PstG)
 • Dëshmi mbi njohuri elementare të gjuhës gjermane (Nivelin A1 të Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës për Gjuhët)

Shënim: Ligji parashikon përjashtime nga dëshmia e njohurive themelore të gjuhës gjermane

 • Fletëgarancioni/Ftesa në pajtim me §§ 66-68 të Ligjit për Lejeqëndrim i lëshuar nga Zyra për të huaj

Në rastet e shkuarjes te njëri prind:

 • Çertifikata e martesës së prindërve (jo më e vjetër se gjashtë muaj) dhe
 • Dëshmi e kujdestarisë së përbashkët të prindërve dhe një deklaratë e pëlqimit të prindit që mbetet në Kosovë, i vërtetuar në ambasadën gjermane, ose
 • Vendimi përkatës gjyqësor i kujdestarisë me anë të të cilit prindit që jeton në Gjermani i është bartur kujdestaria. Vendimi duhet të ketë një shënim zyrtar mbi vlefshmërinë ligjore dhe vërtetimin mbi vërtetësinë nga gjykata themelore përkatëse.

Në rastin e parashtruesve mbi moshën 16 vjeçare (nëse nuk udhëton së bashku me dy prindërit ose me njërin prind, i cili i vetëm e ka ligjërisht kujdestarinë):

 • Dëshmi mbi njohuritë e gjuhës gjermane të nivelit C1 sipas Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës.


 • Vendimi i adoptimit, në rast se nuk kemi të bëjmë me një vendim gjerman adoptimi, atëherë është i nevojshëm edhe vendimi i njohjes nga një gjyaktë themelore apo familjare gjermane (konstatimi i njohjes „Anerkennungsfeststellung“)
 • Për aplikuesit mbi moshën 16-vjeçare duhet paraqitur dëshmi mbi njohuritë e gjuhës gjermane të nivelit C1 sipas Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës.

 • Çertifikata gjermane e lindjes e fëmijës
 • Dëshmi mbi shtetësinë gjermane të fëmijës

 Për prindërit e martuar me njëri-tjetrin:

 • Çertifikata e martesës (jo më e vjetër se 6 muaj) përkatësisht çertifika-ta gjermane / ndërkombëtare e kurorëzimit

 Për prindërit që nuk janë të martuar me njëri-tjetrin:

 • Dëshmi për kujdestarinë e përbashkët të prindërve

Koha e përpunimit pas dorëzimit të aplikimit

Koha e përpunimit për aplikimet për bashkim familjar dallon për secilin rast, pasi gjatë procedurës, si rregull, dokumentet origjinale duhet të dërgohen në Gjermani dhe duhet të përfshihen autoritetet e brendshme gjermane. Ky shqyrtim varet nga disa faktorë, tek të cilët ne s’mund të ndikojmë. Shqyrtimi dhe vendimi përfundimtar mund të merren nga ambasada vetëm pasi të marrim përgjigje nga Gjermania. Si rregull, duhet të pritet një kohë përpunimi deri në 3 muaj, në disa raste dukshëm më e gjatë. Ju lutem, mos bëni pyetje për gjendjen e kërkesës suaj në tre muajt e parë, nga momenti i dorëzimit të kërkesës.

Nëse aplikimi shoqërohet me një aprovim paraprak nga autoriteti kompetent gjerman i imigracionit, koha e përpunimit zakonisht zvogëlohet në disa javë.


Kthimi i dokumenteve

Për kthimin e pasaportave, ambasada ka bashkëpunim me ndërmarrjen e postës DHL, e cila ofron shërbimet e saj në dhomat e pritjes së ambasadës.

Ju lutemi blini një zarf të paguar dhe të adresuar paraprakisht në ditën e aplikimit dhe e dorëzoni së bashku me kërkesën tuaj.

Sapo aplikimi juaj për vizë të jetë përpunuar, ambasada do të dorëzojë zarfin me pasaportën tuaj dhe çdo dokument tjetër tek DHL për dorëzim. Ju mund të përdorni kodin e ndjekjes që keni marrë nga DHL kur keni blerë zarfin për të kontrolluar në çdo kohë nëse ambasada ia ka dorëzuar zarfin DHL-së.


Ju lutemi vini re gjithashtu informacionet tona mbi certifikimet noteriale.